Søknad om utfylling i sjø - Kjærlighetshaugen - Myre - Øksnes


Høringsfrist 04. mars 2019 00:00

Flyfoto over tiltaksområdet (innringet) i Sandvika i Myre
Flyfoto over tiltaksområdet (innringet) i Sandvika i Myre

Vågen Eiendom AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved "Kjærlighetshaugen" i Myre i Øksnes kommune. Tiltaket er søkt med den hensikt å etablere en molo med småbåthavn på innsiden.

Om tiltaket

Det søkes om tillatelse til å fylle ut 6000 kubikkmeter masser i sjø over et område på 2000 kvadratmeter. Vanndybden på stedet er 2-4 meter dypt. Tiltaket planlegges gjennomført så snart alle nødvendige tillatelser er innvilget.

Forurensning

Det ble tatt prøver av sjøbunnen i nærheten av tiltaksområdet i 2012 i forbindelse med et annet prosjekt. Disse resultatene viste at miljøgiftkonsentrasjonen generelt sett var lav i alle områder, bortsett fra for enkelte tjærestoffer (PAH-forbindelser) og antibegroingsstoffet tributyltinn (TBT). Disse stoffene ble målt til moderat og dårlig miljøtilstand. Vi kan med stor sannsynlighet forvente tilnærmet lik forurensningstilstand innenfor det omsøkte utfyllingsområdet.

Fylkesmannen kan sette vilkår om tiltak for å redusere miljøpåvirkningen, som for eksempel å begrense spredning av partikler under selve utfyllingen i tillegg til vilkår for å begrense spredning av plast hvis det brukes sprengstein i utfyllingen.

Naturverdier

Fylkesmannen har gått gjennom kunnskapsbasene Naturbase, Fiskeridirektoratets kartbase og Lakseregisteret. Det er registrert en forekomst av naturtypen skjellsand i Myrevågen omtrentlig 200 meter fra tiltaksområdet. Det er også registrert et viktig friluftsområde (Sandvikfjæra) som er kategorisert som strandsone med tilhørende sjø og vassdrag rett ved siden av tiltaksområdet.

Bakgrunn

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplan da lokalisering av moloen avviker noe fra reguleringsområdet.

Høring

Søknaden legges til offentlig ettersyn hos Øksnes kommune.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler Trine Moland hos Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Høringsfrist: 4. mars 2019.