Søknad om mudring, dumping og strandkantdeponi


Høringsfrist 13. februar 2019 00:00

Langneset- Rana industriterminal
Langneset- Rana industriterminal

Mo i Rana Havn KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med etablering av dypvannskai vest for Rana industriterminal i Mo i Rana. 

Om tiltaket

Det søkes om å mudre ca. 135000 kubikkmeter sjøbunn over et areal på ca. 37000 kvadratmeter. Det skal utdypes ned til -18 meter. De forurensede massene (ca. 35000 kubikkmeter ) ønskes deponert i en såkalt cellespuntkai (strandkantdeponi) med 200 m kaifront. De rene massene
(ca. 100000 kubikkmeter) ønskes dumpet på 300 m dyp i et sjødeponi lengre ut i fjorden.

Prosjektet planlegges gjennomført i 2019/2020.

Forurensning

Det ble tatt 5 prøver av sjøbunnssedimentet i og ved tiltaksområdet i 2014. Undersøkelsen påviste forurensning i tilstandsklasse «svært dårlig» for antibegroingsstoffet tributyltinn (TBT) og dårlig miljøtilstand for metallene bly og kobber. Det forekommer forhøyede verdier av de fleste tjærestoffene (PAH) der den høyeste konsentrasjonen viste tilstandsklasse «dårlig». Sink og PCB er påvist i moderat miljøtilstand (tilstandsklasse III). Det ble også tatt flere prøver i 2017 for å finne ut hvor langt ned i sedimentet forurensningen går. Disse viste både god og dårlig miljøtilstand.

Naturverdier

Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert skjell av arten Yoldiella lenticulata som er av særlig stor forvaltningsinteresse (ansvarsart) rett ved tiltaksområdet. Det er registrert et gytefelt for torsk ca. 1 km fra tiltaksområdet. Ranfjorden er også en nasjonal laksefjord.

Høring

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Rana kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 13. februar 2019.