Høring: Søknad fra Elkem om tillatelse til utslipp fra gruvedrift på Nasafjell


Høringsfrist 26. august 2019 00:00

Elkem ASA har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til uttak og produksjon av kvarts på Nasafjell kvartsforekomst i Rana kommune. Før Fylkesmannen avgjør saken kan berørte parter uttale seg til søknaden. 

Planlagt produksjonskapasitet etter knusing og sikting er inntil 280000 tonn kvarts per år.

Bergmasser som ikke fraktes ut av bruddet vil deponeres i en steintipp i planområdet i samsvar med den vedtatte reguleringsplan.

Planen går ut på å bryte kvarts i to separate brudd, Vestbruddet og Østbruddet. Østbruddet skal ikke startes opp før Vestbruddet er tilnærmet ferdigdrevet.

Virksomheten er sammenlignbar med drift av pukkverk. Det skal ikke benyttes kjemikalier i produksjonen.

Miljøpåvirkninger

Aktiviteter i form av boring, sprengning, knusing, sikting og transport vil medføre støy i nærområdet til brudd og langs adkomstveien fra E6 til bruddet.

Virksomheten vil også berøre nærliggende området i form av støvnedfall og noe tilførsel av partikler og nitrogenholdige rester fra sprengstoff via overvann til nærliggende bekkeløp.

Høring

Søknadsdokkumentene vil også legges til gjennomsyn i servicetorget hos Rana kommune.

Merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø eller på e-post til fmnopost (@) fylkesmannen.no