Søknad om utslippstillatelse - lakseslakteri - Cermaq - Steigen


Høringsfrist 20. desember 2017 00:00

Cermaq Norway AS har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse for lakseslakteri på Storskjæret i  Steigen kommune. 

Bakgrunn
Cermaq Norway har behov for økt slakterikapasitet i Nordland, og ønsker derfor å bygge et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen kommune. I dag har selskapet to slakterier i regionen; ett i Alsvåg i Øksnes kommune og ett i Skutvik i Hamarøy kommune. Tiltaket er i tråd med den vedtatte reguleringsplanen.

Om tiltaket
Det søkes om tillatelse til mottak, slakting, filetering og pakking av inntil 80.000 tonn fersk laks per år. Prosessvann fra slakteriet vil inneholde blod og fragmenter av fiskekjøtt, fett og rengjøringsmidler. Dette vannet skal renses i en tre-stegs prosess ved filtrering, fettutskillelse og til sist desinfeksjon med klor før det slippes ut til hav på 50 m dyp, ca. 1000 meter øst-nordøst for anlegget i Skjettenfjorden.

Planlagt oppstart av drift på Storskjæret er andre kvartal 2018. 

Konsekvenser av tiltaket
Akvaplan-niva har vurdert påvirkningen utslipp av prosessvann til sjø vil kunne ha på Skjettenfjorden. Ved produksjon av 80.000 tonn laks beregnes det et årlig utslipp av 51 tonn nitrogen, 4 tonn fosfor, 16 tonn fett og 142 tonn totalt organisk karbon. De tilførte næringsstoffene vil kunne føre til økt algeoppblomstring, men ut over dette ventes ikke utslippene å påvirke Skjettenfjorden vesentlig. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med vernede eller viktige naturverdier ut fra registreringer som er gjort i Naturbase.

Høring
Før vedtak treffes, gis berørte parter anledning til å uttale seg.

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Steigen kommune og på Fylkesmannens nettside: www.fmno.no. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen på tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø fire uker fra kunngjøringsdato.