Søknad om utslipp fra anleggsarbeider - Nasjonalbiblioteket Mo i Rana


Høringsfrist 23. april 2018 00:00

Veidekke Entreprenør søker på vegne av Statsbygg om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider i fobindelse med at de skal utvide fjellanlegget til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. 

Arbeidene omfatter utsprengning av nye fjellhaller, etablering av teknisk rom og ny anleggstunnel. Det vil tas ut et volum på 950000 kubikkmeter fast fjell.

Det vil gjennomføres betongarbeider både i de nye og i de eksisterende hallene.

Først skal det bygges en tilkomsttunnel. Deretter vil det bli sprengt ut to fjellhaller. 

Overskuddsmasser vil bli solgt til ulike prosjekter.

Utslipp av anleggsvann

Anleggsvannet vil bestå av tunnelvann og lensevann fra ei byggegrop.

Tunnelvannet kommer fra boring og sprengning i tillegg til innlekkasje fra fjellet. Dette inneholder i hovedsak slam av steinpartikler, nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester, noe oljespill fra anleggsmaskiner og metaller fra verktøyslitasje.

Anleggsvannet vil renses i slamavskiller før det slippes ut til Ranfjorden via kommunal overvannsledning. 

Det kan også være aktuelt å infiltrere vann fra byggegropa i grunnen dersom forholdene tillater det. 

Støy

Det er gjort beregninger som viser at det kan forekomme moderate overskridelser av støyretningslinjene ved en del boliger. Det er ikke planlagt spesielle støyreduserende tiltak, men dette er noe som vil følges opp. De mest støyende arbeidsoperasjonene vil ikke gjennomføres på søndager.

Høring

For mer detaljer  viser vi til søknadsdokumentet.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner