Søknad om mudring og dumping ved Lovund havn, Lurøy


Høringsfrist 11. desember 2017 00:00

Nova Sea AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til mudring og dumping i Lovund havn i Lurøy kommune. Formålet med tiltaket er utdyping av innseilingsleden til havna.

Bakgrunn
Innseilingsleden til Lovund er av varierende dybde, og innseiling er krevende ved lavvann kombinert med større skip. Nova Sea AS, som er tiltakshaver, har jevnlig mottak av skip og servicebåter i forbindelse med sin oppdrettsvirksomhet. 

Om tiltaket
Det skal sprenges og mudres på fem mindre områder, ca. 1500 m3 over et areal på til sammen 2633 m2. Massene skal legges i et deponi i sjø ved Naustholmen. Det skal brukes grave- og sprengningslekter under mudrearbeidet og splittlekter og slepebåt for transport og dumping av massene.

Arbeidet er tenkt startet opp våren 2018.

Forurensninger
Det ble tatt prøver av sjøbunnen på tre ulike stasjoner, ett innenfor planlagt tiltaksområde mens de to andre prøvene er tatt inne i havna. Analyseresultatene viser at sedimentene tilsvarer bakgrunnsnivået eller kan karakteriseres som god miljøtilstand. En prøve fra prøvestasjon 3 viser  moderat miljøtilstand for et tjærestoff (PAH). Det ble ikke tatt sedimentprøver fra området der massene skal dumpes.

Konsekvenser av tiltaket
Tiltaket vil ha en kortvarig og lokal negativ påvirkning på naturmiljøet. For dumpeområdet vil endringene være permanente. For utdypingsområdene er det sannsynlig at dyre- og plantelivet vil komme tilbake. Hensynet til hekketiden for de mange fugleartene i området medfører at selve jobben med sprengning og opptak/ transport av masser skal først skal startes opp etter 1. juli. 

Høring
Søknaden er også lagt til offentlig gjennomsyn hos Lurøy kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 11. desember 2017.