Kunngjøring av endret tillatelse etter foruresningsloven for Mosjøen lufthavn, Kjærstad


Høringsfrist 23. mars 2018 00:00

Avinor AS har fått ny tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane. Vedtaket kan påklages av berørte parter innen tre uker etter kunngjøring.

Endret tillatelse omfatter:

  • Bruk av baneavisingskjemikalier basert på formiat eller andre mer miljvennlige kjemikalier tilsvarende et teoretisk oksygenforbruk på inntil 3 000 kg KOF/sesong
  • Bruk av flyavisingsvæske med et forbruk på inntuil 10 000 l 100 % glykol tilsvarende et teoretisk oksygenforbruk på 16 900 kg KOF/sesong
  • Testing av skumkanoner

Tillatelsen kan påklages innen tre uker etter kunngjøring