Høring av søknad om utslippstillatelse for Primex Myre AS, Øksnes kommune


Høringsfrist 20. april 2018 00:00

Primex Myre AS har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse fra anlegg for produksjon av filét fra villfanget fisk på Myre i Øksnes kommune. Før Fylkesmannen avgjør saken kan berørte parter uttale seg. Frist for uttale er fire uker etter kunngjøring.

Søknaden fra Primex Myre AS omfatter:

  • Utslipp fra produksjon av 5000 tonn filétprodukter per år og inntil 100 tonn per dag.
  • Prosessavvløpsvann renses i silanlegg med lysåpning 1 mm før påslipp til kommunalt nett
  • Planalgt driftstid er 0600-2300 (to skift)
  • Biprodukter (nakker, skinn, rygger og avskjær) selges videre til kunde for tørking
  • Det oppgis i søknaden at det ikke er vesentlige utslipp til luft og at det generes lite støy fra aktivitetene

Med bakgrunn i produksjonskapasiten er anlegget omfattet av krav om tillatelse i foruresningsforskriften kap 36. Før Fylkesmannen avgjør søknaden kan berørte parter gi uttalelse.