Høring av søknad om utfylling i sjø ved Båsmoen i Rana kommune


Høringsfrist 22. desember 2017 23:59

Helgeland Eiendom Båsmoen AS har søkt om tillatelse til å fylle ut i sjø for å utvide arealet ved Helgeland Plast.

Om tiltaket

Helgeland Eiendom Båsmoen AS søker å fylle ut 10000 kubikkmeter (pluss minus 20 prosent) sprengstein over et sjøbunnsareal på ca. 2600 kvadratmeter på sørsiden av eksisterende areal. Utfyllingen vil strekke seg til dybde på minus 4 meter. Tiltaket planlegges gjennomført i perioden august-desember 2018.

Forurensning

Søker har ikke gjennomført miljøundersøkelse i tiltaksområdet, men det er kjent at sjøbunnen i indre Ranfjord er svært forurenset, og Helgeland Eiendom Båsmoen AS er innforstått med at avbøtende tiltak i en eventuell tillatelse vil dimensjoneres som om tiltaksområdet er sterkt forurenset. Prøver fra 2012, som er tatt ca. 200 meter utenfor tiltaksområdet, viste dårlig tilstand med tanke på kobber, samt dårlig og moderat tilstand med tanke på enkelte polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

Sprengsteinsmassene som skal brukes i utfyllingen vil kunne inneholde plast fra skyteledninger o.l., nitrogenrester fra sprengstoff og rester av olje. Utslipp av plast kan være skjemmende og vil brytes opp til mindre fragmenter som kan tas opp i organismer (mikroplast). Tilførsel av nitrogen kan medføre oppblomstring av alger i sjø. Finpartikulært materiale fra sprengstein kan medføre blakking eller nedslamming.

Fylkesmannen vil trolig sette vilkår om f. eks å dekke til den antatt forurensede sjøbunnen før utfyllingen starter, samt vilkår om tiltak for å hindre spredning av plastavfall.

Naturverdier

Det er flere områder av naturverdi nordøst for tiltaksområdet, i retning Ranelvas utløp. Engasjyen naturreservat ligger ca. 1,1 kilometer mot nordøst. Dette er et regionalt viktig våtmarksområde der blant annet vasskrans (sterkt truet art) finnes. Området har også en svært stor betydning som raste- og venteplass for våtmarksfugl under trekktiden vår og høst, blant annet for kortnebbgås, andefugler og polarsnipe.

Hhv. ca. 1 og 1,5 kilometer nordøst for tiltaksområdet i vannlinje ligger områdene Åneset og Mjølan, som er registrert som svært viktige områder med strandeng og undervannseng. I Mjølan finnes vasskrans, mens Åneset har både vasskrans og nordlandsglattkrans (begge arter er sterkt truet).

Noen titalls meter sørvest for tiltaksområdet ligger det et langstrakt beiteområde for ærfugl (nær truet art) langs land. Området er i bruk på sommeren, og er registrert som regionalt viktig. Det ligger også et gytefelt for torsk ca. 5,1 kilometer sørvest for tiltaksområdet. Gytefeltet strekker seg ut i store deler av Ranfjorden.

Tiltaksområdet ligger i en nasjonal laksefjord. Ranavassdraget, som er et nasjonalt
laksevassdrag, har sitt utløp i sjøen ca. 1,7 kilometer nordøst for tiltaksområdet.
Ranavassdraget har en moderat påvirket laksebestand og redusert bestand av sjøørret, noe som i hovedsak skyldes rømt oppdrettslaks (for laks), vassdragsreguleringer samt gyrosmitte og påfølgende rotenonbehandlinger.

Offentlig gjennomsyn

Søknaden ligger vedlagt i høyre kolonne i denne artikkelen, og skal ligge tilgjengelig hos Rana kommune gjennom høringsperioden.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland v/ saksbehandler Maria L. Seivåg, tlf. 75 53 16 05. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 22. desember 2017.