Høring av søknad om endret tillatelse for utslipp av avisngskjemikalier for fly og bane, Harstad/Narvik lufthavn, Evenes


Høringsfrist 03. april 2018 00:00

Avinor AS har søkt Fylkesmannen  om endret tillatelse etter forurensningsloven for utslipp av avisingskjemikalier for fly og bane. Rammen for bruk av baneavisingskjemikalier søkes økt fra 30 000 til 35 000 kg KOF/sesong.  Rammen for bruk av 100 % glykol for flyavising søkes ikke endret. Berørte parter kan komme med uttalelse før Fylkesmannen behandler søknaden. Frist er 4 uker fra kunngjøring.

Søknaden om oppdatert utslippstillatelse omfatter:  

  • Forbruk av baneavisingsmidler tilsvarende et oksygenforbruk på 35 000 kg/sesong KOF.  Dette er en økning 5 000 kg/sesong i forhold til dagens tillatelse
  • Forbruk av flyavisingskjemikalier tilsvarende 120 000 liter/sesong 100 % glykol. Dette er en videreføring av rammen i dagens tillatelse
  • Oppsamling og bortkjøring av glykolholdig snø og tømming i sjø
  • Tillatelse til utslipp fra månedlig testing av skumkanoner (brannskum) og årlig testing og tømming av pulveraggregat

Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken kan berørte parter komme med uttalelse til søknaden. Frist for å avgi uttalelse er fire uker etter kunngjøring