Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring - Forslag om vern av marine områder Børgin og Skarnsundet

Fylkesmannen har i brev av 22.05.2015 sendt ut forslag om vern av de marine områdene Børgin i Steinkjer og Inderøy kommuner og Skarnsundet i Inderøy kommune. I tillegg er forslag til forvaltningsplaner for områdene sendt ut på høring.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 22.05.2015

Begge områdene inngår i arbeidet med nasjonal marin verneplan og er 2 av 4 områder i Trondheimsfjorden som i år foreslås vernet. Oppstartsmeldingen for alle områdene ble sendt ut i 2009. Oppretting av marine verneområder er hjemlet i § 39 i naturmangfoldloven.

Berørte parter og andre interesserte får tilsendt høringsdokumentene pr post eller epost.

Frist for å sende oss innspill er 1.august 2015.

I forbindelse med høringen vil det bli arrangert et åpent møte onsdag 3. juni 2015 kl.19 på Kulturhuset i Inderøy der Fylkesmannen informerer om verneforslaget, og det vil også være muligheter for berørte parter og interesserte å komme med spørsmål og innspill.

Høringsdokumentene for både Børgin og Skarnsundet finner du i høyre kolonne. I tillegg finner du dokumenter som viser bakgrunnen for marin verneplan. 

 

 

Høringsfrist: LØRDAG 01.08.2015 12:00