Verjemål

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Fylkesmannen vart lokal verjemålsmynde frå 1. juli 2013, og er førsteinstans på verjemålsområdet. På landsbasis forvaltar fylkesmannen rundt 72 000 verjemål og finansielle midlar til ein verdi av over 19 milliardar kroner. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


16.05.2019

Nedetid "Mine vergemål" og ny versjon

Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil med dette informere om følgande beskjed fra Statens sivilrettsforvaltning knytt til «Mine vergemål»:

02.05.2019

Informasjon om tilgang til skattemelding

Hvis du ikke har tilgang til Skattemeldingen for den/de du er verge for, er det lagt til rette for at dette kan gjøres på følgende måte:

11.03.2019

Purring på innsending til fylkesmannen

Fylkesmannen ser at vi må bruke svært mykje tid og ressursar på å purre på økonomiske statusar/vergeerklæringar/skattemeldingar o.l. som det blir bedt om frå verje i vedtak om oppretting av verjemål eller i brev om avslutning om verjemål.

04.03.2019

Verjerekneskap 2018

Fylkesmannen oppmoder verjer til å nytte Altinn for digital innsending. Når ein sender verjerekneskapet digitalt kjem dette direkte på saka til den du er verje for. Når ei så stor mengd rekneskap skal leverast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 30.04.2019, vil ei rask, effektiv og direkte overføring via Altinn være nyttig både for verje og for Fylkesmannen.

18.02.2019

Samtaleverktøy

Med bakgrunn i medieoppslaga hausten 2018 kjem det spørsmål om korleis eit verjemål kan avsluttast, dersom ein ikkje lenger ønsker verjemål.

13.02.2019

Informasjonsfilm om vergemål

Her kan du se en kort tegnefilm om frivillig vergemål

13.02.2019

Vi treng fleire verjer!

Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

06.03.2018

Alternativ til vergemål: framtidsfullmakt og legalfullmakt

Dersom du skriv ei framtidsfullmakt, kan du sjølv bestemme at nokon du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikkje lenger greier det sjølv.

08.05.2013

Stor reform skal betre rettstryggleiken

Den nye verjemålslova trer i kraft 1. juli 2013. Frå denne datoen vert rundt 420 overformynderi rundt om i kommunane lagt ned og arbeidet overført til Staten ved 18 fylkesmannsembete.

28.11.2012

Overformynderia vert lagt ned - Fylkesmannen overtek

- Eg kjenner meg trygg på at denne reforma vil komme dei svakaste i samfunnet til gode, seier fylkesmann Lodve Solholm, som er klar til å ta på seg den nye oppgåva frå første juli.


Kontakt oss

Du kan nå verjemålsgruppa via sentralbordet på tlf. 71 25 84 00.

Dersom du veit kven du skal snakke med, kan du ta direkte kontakt.

Finn ansatte

 

Send sikker melding til Fylkesmannen
Sikker melding er ei teneste for å sende personsensitiv informasjon på ei kryptert sikker løysing via Altinn