Verjemål

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje, og handlar på vedkommande sine vegner. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Verja skal ta omsyn til kva du ønskjer.

Fylkesmannen vart lokal verjemålsmynde frå 1. juli 2013, og er førsteinstans på verjemålsområdet. På landsbasis forvaltar fylkesmannen no rundt 72 000 verjemål og finansielle midlar til ein verdi av over 19 milliardar kroner. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Fylkesmannen.

Vis meir

Nye telefontider på verjemål

Utviding av telefontidene. 

Frå og med 1. september endrar vi våre telefontider til vergemål.
Vi kan no kontaktast på direkte telefonnummer, som vist i høgremenyen. Der vil ein også finne ansvarsområde til den einskilde saksbehandlar.

Telefonnummer 71 25 85 00 er ikkje lenger i bruk.


20.12.2018

Vergemålseininga vert stengt i romjula

Grunna nedetid i saksbehandlingssystemet, vil ikkje verjemålseininga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal kunne behandle søknader frå 21. desember til 2. januar.


15.10.2018

Informasjonsmøte om verjemål 16. og 17. oktober, i Ålesund og Volda

Vil du bli verje?

Fylkesmannen treng fleire verjer på Sunnmøre. Kunne dette vert noko for deg?


17.04.2018

God deltaking på informasjonsmøte om kva det vil seie å bli verje

Fylkesmannen arrangerte tirsdag kveld, eit informasjonsmøte på St. Carolus i Molde, der ein fekk høyre meir om kva det inneber å stille som verje.


09.04.2018

Vi treng fleire verjer! Informasjonsmøte i Molde 17. april

Kom på informasjonsmøtet på Carolus - og lær meir om kva det inneber å vere verje. Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne i Møre og Romsdal.


07.03.2018

Åpent informasjonsmøte om framtidsfullmakt

Kven skal bestemme over din økonomi eller dine personlege interessar dersom du ikkje lenger vert i stand til det sjølv?


06.03.2018

Alternativ til vergemål: legalfullmakt og framtidsfullmakt

Ein reknar med at det i Noreg i dag er omlag 60 000 menneske med demens, og beregningar viser at det kan vere dobbelt så mange i 2050. Vi kan alle på eit tidspunkt i livet komme i ein situasjon der vi ikkje lenger er i stand til å ivareta eigne interesser fullt ut. Sjukdom eller anna kan føre til at vi får problem med å styre økonomien vår og/eller å ta viktige avgjersler i meir personlege forhold. Problema kan være forbigåande, eller dei kan vare livet ut.


23.02.2018

Innsending av verjerekneskap for året 2017

Alle verjer med rekneskapsplikt må sende inn fullstendig verjerekneskap til  Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 30. april 2018.


23.02.2018

Kurs i digital innsending av verjerekneskap og orientering om framtidsfullmakt

Ved årets innlevering av verjerekneskap oppmodar Fylkesmannen i Møre og Romsdal alle verjer om å sende inn verjerekneskapet for 2017 digitalt gjennom AltInn. Fylkesmannen inviterer difor til kurs om dette, samt orientering om ordninga med framtidsfullmakt.


21.11.2017

Vi treng fleire verjer!

Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.


11.11.2016

Kurs for verjer i Møre og Romsdal

27. oktober 2016 var over 200 verjer frå Møre og Romsdal samla i Molde for å lære meir om verjerolla, der m.a. Åse Karina Sunvalley fortalde om kvardagen som fast verje.


Fleire nyhende


Juristar

Ann Lilly Inderhaug Orvik
Tlf.: 71 25 85 35
E-post: fmmranov@fylkesmannen.no

Ansvarsområder:
Fagansvarlig verjemål

 

Linn Hassellund 
Tlf.: 71 25 84 72
E-post: fmmrlihs@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne

 

Therese Småland
Tlf.: 71 25 84 94
E-post: fmmrthsm@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne, enslige mindreårige asylsøkere)

 

Økonomisk kompetanse

Elisabeth G. Bjerkan Rakvåg
Tlf.: 71 25 85 23
E-post: fmmrelra@fylkesmannen.no

Ansvarsområde

Opprette verjemål, økonomi, verjeregnskap

 

Solveig Elin Helset
Tlf.: 71 25 85 44
E-post: fmmrsohe@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Opprette verjemål, økonomi, verjeregnskap, verjerekruttering

 

Erling Kanestrøm
Tlf.: 71 25 84 36
E-post: fmmrerka@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Opprette verjemål, verjeregnskap, verjerekruttering

 

Vivian Enaasen
Tlf.: 71 25 85 22
E-post: fmmrvien@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, enslige mindreårige asylsøkere

 

Cathrine Handrum
Tlf.: 71 25 84 95
E-post: fmmrcaha@fylkesmannen.no<

Ansvarsområde:  
Opprett verjemål, verjeregnskap, mindreårige

 

Ane Bjordal Bjørkly
Tlf.: 71 25 84 81
E-post: fmmranbj@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprett verjemål, verjeregnskap, mindreårige

 

Vergegodtgjøring

Tove Røberg
Tlf.: 71 25 84 45
E-post: fmmrtoro@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Fagansvarlig verjegodtgjøring, rettshjelp, askespredning, seperasjon/skilsmisse

 

Grete Eidsæter
Tlf.: 71 25 84 98
E-post: fmmrgrei@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Verjegodtgjøring, seperasjon/skilsmisse

 

Anita Ødegård Lillås
Tlf.: 71 25 85 21
E-post: fmmranli@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Verjegodtgjøring, seperasjon/skilsmisse

 

Synnøve Karlsen
Tlf.: 71 25 85 34
E-post: fmmrsyka@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Verjegodtgjøring, opprett verjemål