Kompetanse- og innovasjonstilskot 2017

Tilskotet skal stimulere kommunane til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte framtidas utfordringar på helse og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tenester. 

Det er mogleg å søkje om :

  • Tilskot til kompetansehevande tiltak (Kompetanseløftet 2020) i heile den kommunale helse og omsorgstenesta
  • Opplæringstilskot til brukarstyrt personleg assistanse (BPA)
  • Innovasjon

Arbeidet med søknaden må samordnast på tvers av tenesteområda og det skal kun sendast ein samla søknad frå kvar kommune.

 

Hugs også å rapportere for tilskot i 2016

Rapporteringsfrist er 1. mars 2017. Sjå skjema til høgre.

Søknadsfrist:
15.03.2017 23:59:00
Målgruppe:
Kommunar er målgruppe, og kan søkje i samarbeid med andre.
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga
Kven kan søkje:
Kommunar