Ny frist                                                Tilskudd til aktivitestilbud og besøksvenn

Søk midler til tiltak som skaper aktivitet og sosialt fellesskap - etablér besøksverter på en god og smittevernsikker måte.

 

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for evt samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Bevilgning til Fylkesmannen i Møre og Romsdal: kr. 12 677 528

Statsbudsjettreferanse: kapittel 761, post 68 og kapittel 0761, post 79 Helse- og omsorgsdepartementet.

Det gis tilskudd til:

Tiltak som skaper aktivitet og sosialt fellesskap, blant annet måltidsfellesskap, for langtidsboende ved sykehjem og beboere med heldøgns omsorg. Midlene skal gå til implementering av tiltak som bidrar til gode opplevelser for den enkelte.

Etablering av besøksverter til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, for å sikre at besøk til sårbare eldre gjenomføres på en god og smittevernsikker måte.

Tilskuddsmidlene kan eventuelt brukes til innkjøp av nødvendig utstyr for å bidra til å nå målene. Dersom midler skal benyttes til innkjøp av utstyr skal behovet begrunnes i søknaden og innkjøpt verdi skal bli i tjenesten etter prosjektsperioden slutt.

Fylkesmannen vil tildele tilskudd etter enkle kriterer

  • Søkers beskrivelse av tiltak og hvordan de bidrar til måloppnåelsen for ordningen.
  • Søkers beskrivelse av hvordan tiltakene skla gjennomføres.
  • Søkers presise oversikt over utgifter og eventuell inntekt

Søker bør:

  • legge vekt på tiltak som gjennomføres i samarbeid med frivilligheten og /eller næringsliv
  • legge vekt på at tiltaket er utarbeidet i samarbeid med brukere/pårørende

Det legges til grunn at kommunene mobiliserer og samarbeider med frivillige ressurser og/eller næringsliv i dette arbeidet og at aktivitetene skal gis med bakgrunn i den enkeltes egne interesser, ønsker og behov.

Søknaden skal være poengtert og kortfattet.

Søknad sendes til: fmmrpost@fylkesmannen.no

Frist for søknad: 1.september 2020

Det skal rapporteres samlet, dvs. måloppnåelse- og økonomirapportering per 31.12.2021 med frist 01.04.2022.

Se regelverk for tilskuddsordningen i høyremargen.

Søknadsfrist:
15.09.2020 00:00:00
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Kven kan søkje:
Kommuner og fylkeskommuner.Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor.
Rapporteringsfrist:
01.04.2022 00:00:00

Kontaktpersonar