Kartleggingsrapportar

I 1999 starta arbeidet med kartlegging av biologisk viktige naturtypar. Resultatet av kartleggingsarbeidet har stort sett blitt gitt ut i eigne rapportar og data frå desse har så blitt lagt inn i kartdatabasen www.naturbase.no

I tillegg til dei kommunale kartleggingane foregår det ein del kartlegging av mellom anna trua naturtyper og trua artar i fylket. Rapportane på dei ulike kartleggingane blir publisert her.

Her finn du meir informasjon om naturkartlegging.

Interkommunale kartleggingsrapportar og andre kartleggingsrapportar

Kommunale kartleggingsrapportar

Kontaktpersonar