Dispensasjon

Reglane om dispensasjon er omtala i kapittel 19 i plan- og bygningslova.

Hovudpunkta går fram av § 19-2:

Ingen dispensasjon i strid med omsynet bak føremål eller føresegner
Det kan ikkje gjevast dispensasjon frå vedtekne planar og føresegner dersom:

  • omsynet bak føresegna det vert dispensert frå vert vesentleg sett til side
  • omsyna i føremålsparagrafen til plan- og bygningslova vert vesentleg sett til side

Fordelen må vere større en ulempene
Fordelen ved å gje dispensasjon må vere klart større enn ulempene etter ei samla kommunal vurdering.