Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Det er regjeringa og Stortinget som fastset dei nasjonale måla, men det er kommunane og fylkeskommunane som har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivået. Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal Fylkesmannen sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


05.10.2018

Samling for barne- og ungdomsrepresentantar i kommunane

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte barne- og ungdomsrepresentantane frå alle kommunane i fylket til ei regional to-dagars samling i Molde i slutten av september.


24.06.2018

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - virkning for eldre reguleringsplaner uten byggegrense

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer tolking av plan- og bygningsloven, etter at forslag til lovendring ikke ble vedtatt i Stortinget.


19.03.2018

Leikeplassar - Fylkesmannen sine råd i plansaker

Planlegging av gode og trygge oppvekstmiljø for barn og unge er ei viktig kommunal oppgåve.  Tilrettelegging i nærmiljøet bidrar gjerne til betre helse, trivsel og oppvekst.


02.02.2018

Felles introduksjonsdag for nye planleggarar i kommunane

Torsdag 1. februar samla Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen, nye planleggarar i kommunane til ein felles informasjonsdag knytt til kommunal planlegging.


06.09.2017

Nasjonal plankonferanse - Kampen om sjøareala

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til konferanse om planlegging i sjø og det marine kunnskapsgrunnlaget i Molde 14. – 15. november 2017.


17.03.2017

Byggeforbodet i 100-metersbeltet langs sjøen - verknad for eldre reguleringsplanar utan byggegrense

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrar si tolking av plan- og bygningslova.


15.03.2017

Saksopplysningar i dispensasjonssaker

Krav til kva for saksopplysningar som må følgje dispensasjonssaker frå kommunane.


03.02.2017

Hareid kommune med eigen informasjonsvideo om kommunal planlegging

Hareid kommune har starta arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er lagt opp til  ein open og inkluderande planprosess med vekt på deltaking og medverknad.


19.10.2016

Presentasjonar frå regional plankonferanse 17.-18. oktober 2016

17. og 18. oktober 2016 arrangerte Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune, regional plankonferanse på Quality hotel Alexandra i Molde.  Det var nærare 130 personar tilstades på dei to dagane.


21.04.2016

Seminar om klimatiltak i kommunane

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til dagsseminar om klimatiltak i kommunane tysdag 10. mai.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel