Marin forsøpling

Tilsette hos Fylkesmannen ryddar søppel på stranda. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Tilsette hos Fylkesmannen ryddar søppel på stranda. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Marin forsøpling er ei av dei største utfordringane vi har når det gjeld miljøet i havet. Mykje av avfallet er plast. Plasten kan mellom anna føre til kveling, indre skadar, forgifting og problem med fordøyinga til dyra. Kvart år døyr det mange dyr som følgje av dette. Med tida brytast plasten ned til mikroplast, noko som kan få store konsekvensar for miljøet. Frå 2018 har det vore Fylkesmannen si oppgåve å koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket.


09.06.2020

Hold Norge Rent med ny ressursbank for kommunane

Hold Norge Rent har laga ein ny ressursbank som skal hjelpe kommunane i gong med arbeidet mot forsøpling gjennom konkrete råd, inspirasjon og kunnskap.

02.05.2019

Strandryddeuka 2019

Strandryddeuka 2019 er frå 29. april til 5. mai. Mange skal ut for å gjere ein stor innsats for miljøet. Då er det viktig at vi også tar omsyn til fuglane som hekker i området.


Ansvaret til Fylkesmannen

Fylkesmannen har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med marin forsøpling i fylket. Vi skal ha oversikt over alle viktige oppryddingstiltak i fylket. Saman med relevante private og offentlege aktørar skal vi samordne oppryddingsarbeidet.

Vi skal innhente og godkjenne avfallsplanar for hamner. Alle hamnene skal ha ein godkjent avfallsplan for å sikre at avfall frå skip blir tatt forsvarleg hand om og ikkje kjem på avvege.

Vi fører tilsyn med ei rekke bedrifter i fylket. Som eit ledd i tilsyna sjekkar vi alltid om verksemda bidrar til forsøpling. Vi sett også vilkår i løyvet med tanke på å minimere utslepp av miljøfarlege stoff og for å hindre at avfall kjem på avvege.

Ansvaret til kommunen

Kommunen er myndigheit for forsøpling. Det innebér at den skal føre tilsyn med den alminnelege forsøplingssituasjonen i kommunen og følgje opp forsøplingssaker. Når kommunen oppdagar eller får melding om eit forsøpla område, kan den påleggje den ansvarlege å rydde opp etter seg. Kommunen kan også sette i verk opprydding på den ansvarlege si rekning dersom denne ikkje etterkommer pålegget. Dette gjeld både på offentlege område og på private eigedomar.