Referat frå første møte i arbeidsgruppa – marint vern Giske

Første møte blei held 17.10.19 på Alnes fyr. Her vart mandatet for gruppa stadfesta. Møte omhandla hovudsakeleg kva slags kunnskap som trengs for det vidare arbeidet med marint vern i Giske kommune. Sjå vedlegg for møtereferat.