Midlertidig tillatelse til utslipp av spylevann

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir Ålesund kommune midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til å slippe ut spylevann fra Vasstrandlia vannbehandlingsanlegg til Årsetelva.

Fylkesmannen har ved avgjørelsen lagt vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Den samfunnsmessige betydningen av å sikre Ålesund kommunes innbyggere drikkevann anses som betydelig større enn de negative effektene utslippet vil medføre. 

Ålesund kommune fikk tillatelse til utslipp av spylevann fra Vasstranda vannbehandlingsanlegg til Årsetelva i juni 2010, med tre års varighet. Kommunen søkte mars 2017 om ny tillatelse til utslipp, med en tidsavgrensning på fem år. Ålesund kommune vil med søknaden sikre drift i samsvar med forurensningsloven inntil framtidig metode for vannbehandling er valgt. 

Spylevannet består av ferdigbehandlet drikkevann, kalsium og organisk materiale akkumulert i filtrene i vannbehandlingsanlegget. Vannet ledes til Borgunddammen for sedimentering av partikler, før det renner videre ut i Årsetelva. Prøvetakinger foretatt i elva viser beskjedne påvirkninger på turbiditet, pH og kalsium. 

Årsetelva er vurdert som den viktigste gyteelva for ørretbestanden i Brusdalsvassdraget. For å sikre Årsetelva som viktig ferskvannsbiologisk lokalitet og redusere risiko for skader på naturmangfoldet, setter vi derfor flere vilkår i utslippstillatelsen. Disse omfatter bl.a.: 

  • spylevannet ledes til Borgunddammen for sedimentering av partikler, før tilførsel til vassdraget
  • jevnlige prøvetakinger av vannkvaliteten i Årsetelva
  • etablere plan for drift og vedlikehold av Borgunddammen
  • utrede hvorvidt kulvert under turveg tar nødvendige hensyn til vandring av fisk  
  • gjennomføre EL-fiske for å vurdere utviklingen av fiskebestanden i vassdraget

Med de tiltak og vilkår som settes til Ålesund kommune forventer vi ingen vesentlige negative effekter i vassdraget som følge av utslippet.