Energi fra Nyhamna til nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy

Fylkesmannen ber Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringa om å vurdere muligheten for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution AS sitt planlagte anlegg ved Indre Harøy.

Energisituasjonen i området betegnes som sårbar, og det vil etter vårt syn være tenelig om potensialet i å benytte energien i kjølevannet vurderes konkret.

Den samfunnsmessige betydningen av å nyttiggjøre energien i det varme vannet som nå ledes til sjø er:

  • Energisparing
  • Redusert sårbarhet i energiforsyningen
  • Bedret sikkerhet i energiforsyningen
  • Bedrede forhold for marin natur

Salmon Evolution anslår et energibehov til oppvarming av produksjonsvannet på rundt 45 GWh pr år. Samtidig utgjør mengden varme i kjølevannet fra Nyhamna ca. 289 MW. Slik vi forstår Energiregion Møre utgjør det ca. 2.500 GWh årlig.

Omtrent 2 % av energien i kjølevannet fra Nyhamna er nok til oppvarming av produksjonsvannet ved nytt fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy.

Dersom konklusjonen skulle bli å bruke kjølevann fra Ormenanlegget til oppvarming av vann i landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Indre Harøy, bør det vurderes om transportrør for kjølevann bør dimensjoneres med tanke på et mer omfattende bruk av kjølevannet i Fræna.

Fylkesmannen ber relevante myndigheter sammen med næringa om å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for en samfunnsmessig best mulig benyttelse av tilgjengelige ressurser. Potensialet for også å redusere risiko og sårbarhet i energiregionen bør inngå i en slik vurdering.