Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi løyve

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


23.02.2017

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Har du ein god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplinga i havet og langs kysten?  Tilskotsordninga for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017. Les meir!

22.02.2017

Veit du om ei strand som må ryddast?

Interessa for å bidra i kampen mot marin forsøpling er for tida stor og Hold Norge Rent hjelper til med å organisere frivillige i dette arbeidet. På deira Ryddeportal kan du registrere område som er forsøpla og som treng å ryddast. Du kan og registrere eigne ryddeaksjonar eller finne ein aksjon å bidra til.

22.02.2017

Brosjyre om handtering av gummigranulat på kunstgrasbaner

Gummigranulat frå kunstgrasbaner kan vere ei stor kjelda til mikroplast i norske fjordar. Tiltak for å hindre tap av gummipartiklar frå slike baner kan vere eit av dei enklaste tiltaka for å redusere mikroplast i havet. Noregs fotballforbund har laga ei brosjyre med gode råd til eigarar av slike baner.

25.11.2016

Fagdag om forureining for tilsette i kommunane

Den 9. november 2016 arrangerte Fylkesmannen ein fagdag i samband med Avfallsforum sin haustkonferanse på Hotel Union i Geiranger. 37 personar fordelt på 19 kommunar deltok på seminaret. Til neste år har Fylkesmannen som mål at alle kommunane blir representerte.

17.10.2016

Kan betongavfall brukast på nytt?

Brukt betong (returbetong) er avfall som kan leverast til mottak med løyve frå fylkesmannen. Slike mottak kan vere anlegg som tek imot mange typar avfall eller mottak som berre tek imot returbetong og returasfalt. Noko av avfallet kan brukast på nytt. Vi vil her informere om kva ein må ta omsyn til før betong kan brukast om igjen.

30.05.2016

Fagdag om forureining for tilsette i kommunane

Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen ønskjer å hjelpe kommunar med deira oppgåver på forureiningsområdet. 9. november 2016 arrangerast ein fagdag i samband med Avfallsforum sin haustkonferanse på Hotel Union i Geiranger. Sett av dagen!

10.05.2016

Gummi frå kunstgrasbaner havnar i havet

Ein ny rapport viser at gummigranulat frå kunstgrasbaner kan vere ei stor kjelda til mikroplast i norske fjordar. Tiltak for å hindre tap av gummipartiklar frå slike baner kan vere eit av dei enklaste tiltaka for å redusere mikroplast i havet.

08.05.2016

Elektronisk deklarering av farleg avfall

Farleg avfall skal deklarerast før transport. No er det et krav om at deklareringa skjer elektronisk. 

01.12.2015

Dårleg miljøleiing hos biloppsamlarar

Resultata frå den landsomfattande kontrollen av biloppsamlingsplassane viser for mange brot på miljøregelverket. Det mest alvorlege er den manglande handteringa av farleg avfall. Klikk her for å lese meir på Miljødirektoratet sine sider.

20.10.2015

Håndtering av brannfarleg væske hos biloppsamlarar

På bakgrunn av fleire uhell og ulykker med farleg stoff hos biloppsamlarar, ønsker DSB å minne bransjen om farane ved handtering av brannfarlege væsker som til dømes bensin. Last ned faktaark om emnet her.