Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


10.09.2019

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2019/2020

Det kan fellast inntil 5 jervar i Møre og Romsdal i lisensfellinga som startar i dag 10. september.

30.08.2019

Oppstart av skogvern i Stranda kommune

Fylkesmannen melder med dette oppstart av plan for nytt naturreservat i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 42. Arbeidet gjeld eit område på ca. 146 dekar ved Liabygda i Stranda. Områda ligg på privat grunn og er med i ordninga med friviljug vern av skog. Formålet med vernet er å sikre biologisk verdfulle skogsmiljø.

20.08.2019

Oppsummering av høyringsinnspel på oppstartsmelding for marint vern Giske

Det kom inn 13 høyringsinnspel på oppstartsmeldinga. Innspela kan lastast ned og lesast frå denne sida.

08.08.2019

Har du slept fri ein hagerømling?

Du må passe godt på hageplantane dine. Nokre av dei kan stå på lista over planter det er forbode å innføre, omsette og sette ut. Ikkje la desse plantane stikke av frå din hage!

08.08.2019

Tilråding om vern av fire skogområde

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i samarbeid med Allskog hatt verneplanprosessar på fire skogområde gjennom ordninga frivillig vern. Sjeldan og trua natur er tilbydt vern av grunneigarar som mottek ei erstatning for tapt skogsdriftsinntekt av trevirke. I juni sendte Fylkesmannen tilråding om tre nye områder, samt utviding av eit eksisterande naturreservat, til Miljødirektoratet.

06.08.2019

Funn av korallar i nærleiken til oppdrettsanlegg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har pålagt 4 oppdrettarar å kartleggje moglege førekomstar av korall i nærleiken til anlegga deira.

06.08.2019

Korallar i Møre og Romsdal

I media høyrer vi ofte om dei fargerike tropiske korallreva på grunt vatn. Dei siste åra har vi høyrt meir om at vi har korallar på djupt vatn på sokkelen utafor Norskekysten. At vi óg har korallar inne i fjordane våre er det sjeldnare vi høyrer om. Men dei er der!

01.08.2019

Statkraft Energi AS søkjer om mellombels løyve til utslepp

Statkraft Energi AS skal utvide kanalen og tunnelen for transport av flaumvatn ved Follsjødammen mellom kommunane Surnadal og Rindal.

15.07.2019

SSR - Søknad om mottak av EE-avfall og farleg avfall

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk søkjer om løyve etter forureiningslova til mottak av EE-avfall og farleg avfall frå næringskundar på anlegget sitt.

08.07.2019

Søknad om utfylling i Skodje kommune

Veri Eiendom AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen 31/71 ved Sjukestranda.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel