Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


31.03.2020

Reglar om fiske etter laks og sjøaure ved utløp av vassdrag (munningsfredingssoner)

Våren er tid for sjøaurefiske i sjøen for mange. Det er viktig å ha kjennskap til reglane for fiske utanfor elvemunningane i fylket, sidan mange sjøaurebestandar i fylket er i dårleg tilstand. I munningsfredingssonene er det ikkje lov å fiske sjøaure på denne tida av året.

30.03.2020

Orkla Foods Norge AS søker om løyve

Orkla Foods Norge AS søker om løyve etter forureiningslova til å produsere pizza og lefse på Svemorka i Stranda kommune.

24.03.2020

Utfordringar med utføring av C-undersøkingar grunna koronavirus

Grunna dei tiltak myndigheitene har satt i verk for å hindre spreiing av koronaviruset i befolkninga, ser vi at det kan bli ei utfordring for nokre akvakulturanlegg å få utført planlagde C-undersøkingar ihht. NS9410:2016.

23.03.2020

Søknad om utfylling ved Breivika i Ålesund kommune

Breivika Industrivei 41 AS søkjer om løyve til å fylle ut over eit areal på om lag 25 300 m2 for å utvide næringsarealet.

13.03.2020

Mowi søkjer om løyve til tiltak i sjø i Aure

Dei ynskjer å mudre og fylle ut i sjø utanfor anlegget ved Nordheim (Haltvikveien 205) for å betre og utvide brønnbåtkaia.

11.03.2020

Fiskerstrand Verft AS søkjer om løyve til utfylling i sjø

Verksemda ynskjer å fylle ut med om lag 1 000 m3 massar som dei no har fått tilgang til som start på eit planlagd, framtidig prosjekt med ytterlegare utfylling ot utviding av kaiområdet.

10.03.2020

Oppstartsmeldingar om frivillig vern av skog

Fylkesmannen melder med dette oppstart av plan for tre nye områder for vern, samt utviding av to naturreservat, i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 42.

09.03.2020

Barriere mot miljøgifter skal byggast på Kvennaneset i Ålesund

I tilknyting til det planlagde oppryddingsprosjektet i Ålesund hamn, skal det gjerast tiltak for å sikre mot spreiing av miljøgifter frå eigedomen 200/287 ved Kvennaneset i Ålesund.

19.02.2020

Revisjon av fisketider for laks og sjøaure

Miljødirektoratet skal gjennomføre hovudrevisjon av regelverk for fiske etter laks og sjøaure i elv og sjø før sesongen 2021. Fylkesmannen inviterer til å kome med innspel til fiskereguleringane.

31.01.2020

Lisensfellinga av jerv er gjenopna

Rovviltnemnda i region 6 har beslutta å tildele to jervar frå reservekvoten til beiteprioriterte område i Møre og Romsdal.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel