Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


11.07.2018

Handlingsplan mot framande planteartar

Fylkesmannen har utarbeidd ein handlingsplan mot framande, skadelege planteartar. Planen skildrar problematikken rundt framande planteartar, og kva føringar og regelverk vi har å halde oss til. Handlingsplanen sitt hovudmål er å hindre spreiing av framande planteartar.


10.07.2018

Reglar om fiske etter laks og sjøaure ved utløp av vassdrag (munnings- fredingssone)

Etter forskriftsendring i 2017 er det forbode å fiske etter laks og sjøaure frå båt i perioden frå og med 15. april til og med 30. september i munningsfredingssoner i Møre og Romsdal.


04.07.2018

Hagerømlingar

Framande, skadelege planteartar er ein viktig årsak til tap av naturmangfald i norsk natur. Mange av desse plantane er "rømlingar" frå hagane våre, derfor blir dei ofte kalla hagerømlingar.

Artane blir lett spreidde til nye område, og når ein skal fjerne dei ifrå eigen hage, er det viktig å passe på at dei ikkje ender opp hos naboen eller i naturen.


04.07.2018

Søknad om løyve til å brenne impregnert trevirke og avfall med ftalater ved Tafjord Kraftvarme AS

Tafjord Kraftvarme AS søkjer om løyve etter forureiningslova til å sluttbehandle to fraksjonar med farleg avfall i forbrenningsomnen på Grautneset i Ålesund kommune.


04.07.2018

Søknad om løyve til gjenvinning og omlasting av avfall på Nøsa i Haram

ÅRIM - Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS søkjer om løyve etter forureiningslova til mottak og mellomlagring av hushaldningsavfall, farleg avfall og EE-avfall, sortering og omlasting av næringsavfall inkludert omlasting av matavfall på Nøsa miljøstasjon i Haram kommune.


04.07.2018

Endra løyve til Volda Maskin AS i Ørsta

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 02.07.18 gjort endringar i løyvet til Volda Maskin AS sin aktivitet i Gråssmyra i Ørsta kommune.


24.06.2018

Søknad om løyve til auka utslepp frå Ørsta/Volda lufthamn, Hovden i Ørsta

Avinor AS søkjer om endra løyve til utslepp av kjemikaliar frå lufthamna i Ørsta kommune.


18.06.2018

Tilrådning til etablering av ny oppdrettslokalitet ved Indre Harøy og frarådning til etablering av ny oppdrettslokalitet ved Storværet, Fræna og Aukra

Fylkesmannen råder Møre og Romsdal fylkeskommune til å gi konsesjon til Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg ved Indre Harøy i Fræna. Med bakgrunn i innskrenkninger av friluftsinteresser samt sårbare bestander av sjøørret og laks fraråder vi å gi konsesjon til Måsøval fiskeoppdrett ved Storværet i Aukra.

Dersom Mattilsynet ved sin vurdering av smitterisiko bare finner rom for etablering av ett av disse to omsøkte anleggene, vil vi råde til at Salmon Evolution sitt anlegg blir prioritert.


15.06.2018

Energi fra Nyhamna til nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy

Fylkesmannen ber Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringa om å vurdere muligheten for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution AS sitt planlagte anlegg ved Indre Harøy.


08.06.2018

Landbasert fiskeoppdrett - Salmon Evolution, Fræna

Fylkesmannen gir Salmon Evolution tillatelse til utslipp fra nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy i Fræna kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel