Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


15.07.2019

SSR - Søknad om mottak av EE-avfall og farleg avfall

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk søkjer om løyve etter forureiningslova til mottak av EE-avfall og farleg avfall frå næringskundar på anlegget sitt.

08.07.2019

Søknad om utfylling i Skodje kommune

Veri Eiendom AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomen 31/71 ved Sjukestranda.

05.07.2019

Framlegg til grenseendring i Todalsøran naturreservat, Surnadal kommune

Endringa medfører at naturreservatet vert redusert med om lag 2,5 dekar.

04.07.2019

Søknad om utfylling i sjø i Herøy kommune

Hans Remøy søkjer om løyve etter forureiningslova til å fylle ut med massar i sjø ved Flusund brygge, gnr. 27 bnr. 2, i Herøy kommune.

04.07.2019

Søknad om mudring ved Leira i Aure kommune

Asbjørn Leren søkjer om løyve til å mudre ved ei kai ved eigedomen 216/94.

01.07.2019

Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt og betongrestar i Ørskog

Braute Maskin AS søker om løyve etter forureiningslova til å ta imot, mellomlagre og knuse brukt asfalt og betong på bedrifta sitt område i Haukås Næringspark i Ørskog kommune.

18.06.2019

Søknad om tiltak i sjø ved Halsa og Kanestraum ferjekaier

Statens vegvesen søkjer om løyve til å mudre, dumpe og fylle ut i sjø ved ferjekaiene i Halsa og Kanestraum.

17.06.2019

Lagar du bål av avfall?

I samband med feiring av sankthansaftan er det mange som ønskjer å brenne bål. Nokre vel då å sette fyr på avfallet sitt. Dei tenker kanskje at det ikkje er så nøye med kva som skjer med deira «rusk og rask», men brenning av avfall er både skadeleg og ulovleg.

07.06.2019

Kartlegging av naturtypar i Møre og Romsdal i 2019

Kartlegginga er ein del av kunnskapsløftet for natur som blei vedteke av Stortinget i 2015. Kartlegginga er ei langsiktig, nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Kartlegginga vil bli utført av firmaet Miljøfaglig Utredning AS på oppdrag frå Miljødirektoratet.

04.06.2019

Arbeid med marint vern - Giske

Eitt sjøområde i Giske skal vurderast som eit marint verneområde. Planområdet ligg i sin heilheit i Giske kommune i Møre og Romsdal fylke, og er omlag 68 km2 stort. Området omfattar sjøområdet mellom Giske, Valderøy og vestsida av Vigra. Giskerevet og områda vest og aust for dette er med.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel