Bruk av tre

Tre er eit fornybart, miljøvenleg og framtidsretta byggemateriale med låge klimautslepp, stort bruksområde og kort byggetid. Tre er eit konkurransedyktig materiale økonomisk, miljømessig og i mange tilfelle også teknisk. Fylkesmannen skal bidra til å nå nasjonale mål om auka bruk av tre som bygningsmaterial gjennom oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet.

I samarbeid med Innovasjon Norge, Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, Arkitektforeininga, Skognæringsforum og Trefokus har Fylkesmannen oppretta prosjektet Tredrivaren i Møre og Romsdal. Tredrivaren skal bidra til å auke bruken og kompetansen om tre som bygningsmateriale. Prosjektet skal bidra til auka verdiskaping hos trebasert treindustri. 


06.12.2019

Utlysing av midlar til klimariktige val for offentlege bygg og auka bruk av tre

Kommunane kan no søkje støtte til å heve kompetansen om å byggje i tre, og til planlegging for meir berekraftige bygg.

05.12.2019

Stipend for å fremme smart bruk av tre i Møre og Romsdal

Tredrivaren i Møre og Romsdal lyser ut stipendet for samarbeid mellom studentar, utdanningsinstitusjonar og trebasert industri og næring.

27.06.2019

Klimasatsmidlar til Ørsta kommune

Kan ein byggje ein klimavennleg skule i tre der ein veit det er utfordringar kring skred? Eller må ein byggje eit «fort» i betong?

25.02.2019

Bedre helse med tre

Visste du at du sover bedre i en seng laget av tre enn i en annen seng?

12.12.2018

Det grøne skiftet i praksis - dialogkonferanse i Stranda

Entreprenørar, rådgjevarar og andre leverandørar i byggebransjen var fredag 7.12. inviterte til ein dialogkonferanse, for å høyre om kommunane Ørsta, Ålesund og Stranda sine byggjeplanar for dei kommande åra. Det vart presentert planar for fem skulebygg og ein brannstasjon.

16.11.2018

Folkehelsa inn i det grøne skiftet

Korleis påvirkar tre helsa vår? Hold av datoen torsdag 14. februar 2019, og bli med på spennande konferanse i Kristiansund. Program kjem etter kvart.

19.03.2018

Nettverk for berekraftige bygg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerte samling «Nettverk for berekraftige bygg» i prosjektet Auka bruklav tre i offentlege bygg i Ålesund 28. februar. Hovudtema for samlinga var miljøabisjonar og innovative offentlege innkjøp som metode for å nå kommunanes klimamål.

17.10.2017

Stipend for å fremme smart bruk av tre i Møre og Romsdal.

Stipendet skal stimulere til samarbeid mellom studentar, utdanningsinstitusjonar, industri/næring, InnovasjonsTre og Tredriveren i Møre og Romsdal. Ordninga er open for alle studentar med fag som er av interesse for treforedling- og byggebransjen i Møre og Romsdal.

17.10.2016

Ekstra tilskot ved bruk av tre i driftsbygningar i landbruket!

Frå 2016 er det innført eit ekstra investeringstilskot på inntil kr 50.000 ved brukav tre som byggemateriale i driftsbygningar i landbruket. Ordninga blir forvalta gjennom dei bedriftsretta verkemidla i landbruket, som blir administrert av Innovasjon Norge.

28.09.2016

Auka interesse for tre som bygningsmateriell

Stadig fleire vel å bruke tre som bygningsmateriell. Gode effekter på inneklima, pris, byggetid og miljøvenleg bygningsmaterial gjer at bruken av tre er aukande!

Fleire nyhende