Skogbruk

Fylkesmannens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Fylkesmannen gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


11.10.2019

Klimamidlar til skogbruket godt motteke i Møre og Romsdal

Skogen og skogbruket i fylket har ei sentral rolle i klimasamanheng. Skogen i Møre og Romsdal bind åleine nesten halvparten av alle utslepp frå alle sektorar i fylket. Auke i skogproduksjonen kan auke karbonbindinga.

07.03.2019

Fylkesskogsamling Gjemnes 20. - 21. februar 2019

Tradisjonen tro held Fylkesmannen si årlege samling i februar. I år vart samlinga lagt til ærverdige Angvik Gamle Handelssted i Gjemnes 20. til 21. februar.

23.02.2017

Fylkesskogsamling Rauma 15. - 16. februar 2017

I god tradisjon vart det arrangert skogsamling for funksjonærar og næringsaktørar på Grand Hotell på Åndalsnes 15.-16. februar. God påmelding lova godt for den tradisjonelle samlinga.

02.12.2016

Auka bruk av gardsvarme i Møre og Romsdal

Bioenergi er eit miljøvenleg alternativ, som gir auka energifleksibilitet, og bidreg til å dekke endra energibehov.  Er verdiskaping på eigne ressursar noko for deg? Heile artikkelen

09.06.2016

Markberedning på brunjord tema for fagdag

Allskog skal finne ut om markberedning før planting kan korte ned ventetida mellom hogst og planting, og gi betre vern mot gransnutebille.

08.06.2016

Ørstaterminalen er prioritert!

Ørsta kommune er den eine av to søkarar, som no er invitert til å utarbeide fullstendig søknad om tilskot til utbygging av tømmerkaiar.

24.02.2015

Rammer for økonomiske virkemidlar i skogbruket for 2015

Her er rammene og retningslinjene for økonomiske verkemiddel i skogbruket i Møre og Romsdal for 2015.

23.01.2015

16,3 millionar til skogbruket i Møre og Romsdal for 2015

Landbruksdirektoratet har løyvd 16,3 millionar til ulike skogtiltak i Møre og Romsdal for 2015. Til driftstilskot og tilskot til vegbygging er det løyvd 9,2 millionar, ei auke på 2,3 millionar frå 2014.

10.03.2014

Nye veglister for Fylkes- og Kommunale vegar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har oppmoda kommunane om å sende inn forslag til revidering av veglistene for kommunale vegar innan fristen i utgangen av 2013. I samband med dette arrangerte Fylkesmannen saman med Allskog SA, ein fagdag for alle kommunane 11. oktober i 2013. Resultatet ser vi no i dei nye veglistene. Mange kommunar har fulgt oppmodinga til Fylkesmannen og skognæringa, og auka tillat vogntoglengde til 24 meter for spesialvogntog for tømmertransport og til 60 tonn totalvekt for slike vogntog.

10.03.2014

Vegar er flaskehalsar i skogbruket

Vegane i distrikta kan gjere tømmertransporten dyrare enn nødvendig. Plansjef i Allskog illustrerte dette under skogsamlinga i Molde 5. mars, ved å vise kor mange tømmervogntog som skal til for å køyre ut ei gitt tømmermengde under ulike forhold.

Fleire nyhende