Utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap

Formålet med tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap er å medverke til auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap og å fremme verdiar knytt denne landskapstypen. Det er vidare eit formål å gje klimagevinstar ved å bruke rydningsvirke til bioenergiformål. Tiltak i områder som er verdifulle for både landbruket og reiselivsnæringa prioriterast.

Tilskot kan gjevast til føretak som er registrert i Einingsregisteret, og som ryddar vegetasjon for å gje betre utsikt frå ferdselsårer, vegkantar og veinære utsiktspunkt. Dersom søkjare ikkje er grunneigar eller rettigheitshavar, må det ligge føre skriftlig tillating frå desse.

Områda som blir rydda, skal vere av verdifull karakter sett fra landbruket og reiselivsnæringa si side.

Rydningsvirket skal brukast til bioenergiformål, når det er mogleg.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vedteke retningslinjer for forvaltning av tilskot til utsiktsrydding her i fylket. Retningslinjene kan du laste ned frå denne sida.

Søknader om tilskot til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap må sendast til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no 


16.04.2018

Det er klart for å søkje om tilskot til utsiktsrydding 2018

Registrerte føretak kan no søkje om tilskot til utsiktsrydding i Møre og Romsdal. Tilskotet skal bidra til å gje ålmenta betre utsikt til landbruket sitt kulturlandskap. Søknadsfrist er 15.05.2018.

16.10.2017

Tilskot til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap

Utlysing nr 2 2017 - tilskot til utsiktisrydding.

03.04.2017

Søk tilskot til utsiktsrydding i 2017

No er det tid for å planlegge nye prosjekt utsiktsrydding i kulturlandskapet. Søknadsfristen går ut 15. mai.

26.10.2016

Utsiktsrydding i stor stil

Det er stor interesse for utsiktsrydding i deler v fylket. Fylkesmannen har fått inn heile 44 søknader om tilskot til utsiktsrydding.

29.06.2016

Søk tilskot til utsiktsrydding

Landbruks- og matdepartementet har fastsett forskrift om tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap.