Endringa i nydyrkingsforskrifta vil i hovudsak gå ut på å innføre eit forbud mot nydyrking av myr med ein snever mogleghiet for dispensasjon. Endringa i jordlova kan berre innførast dersom lovproposisjonen blir vedteken av Stortinget. Forbudet kan tidlegast gjelde frå same tid som lovendringa gjeld.

Kjelde: Landbruks- og matdepartementet