Søk om endring av kvoteforhold/opphør av leige innan 1. desember

Endring i kvoteforhold og avslutting av kvoteleige

Søknad om endring i kvoteforhold for ku- og geitemjølk må sendast til Landbruksdirektoratet innan 1. desember for å få virkning frå neste kvoteår. Det same gjeld avslutting av kvoteleige. Kvoteåret startar opp 1. januar.

Eksempel på endringer du må søkje om, er etablering og oppløysing av samdrift, utviding av og utmelding frå samdrift, samanslåing av grunnkvoter og konvertering av kvoter.

Avslutting av kvoteleige

Søknad om avslutting av leieforhold for ku- og geitemjølk må sendast Landbruksdirektoratet innan 1. desember, for å få virkning frå neste kvoteår. Kvoteåretstartar 1. januar.