Odel

Odelslova har reglar om odelsretten og åsetesretten. I Europa er det berre Noreg som framleis har ein lov om odelsrett. Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmynde for odelslova. Det betyr at Landbruksdirektoratet svarar på generelle spørsmål om lova.

Du kan lese meir om odel på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Link til odelslova finn du her.