Foreslår å oppheve priskontrollen

Surnadal
Surnadal

Regjeringa foreslår å oppheve priskontrollen på landbrukseigedomar. Eit livskraftig og dynamisk landbruk er avhengig av eit velfungerande marked for omsetning av landbrukseigedomar, seier landbruks- og matmininster Sylvi Listhaug.

I desember 2013 sende Landbruks- og matdepartementet ut brev til kommunane om praktiseringa etter konsesjonslova. Kommunane blir i brevet bedt om å ikkje legge avgjerande vekt på omsynet til pris i vurderinga av om det skal gjevast konsesjon.

Landbruks- og matdepartementet har også sendt ut på høyring eit forslag om å oppheve priskontrollen i konsesjonslova.

Du finn meir informasjon om saka irelaterte lenker og og relaterte dokument.