Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Jordvern

Jordvern

Husdyrbruk

Husdyrbruk

Jordbruk

Jordbruk

Lokalmat og reiseliv

Lokalmat og reiseliv

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk

Landbruksbaserte næringar

Landbruksbaserte næringar

Skogbruk

Skogbruk

Tilskot jord og skog

Tilskot jord og skog

Statistikk

Statistikk


13.08.2018

Masseoppdatering av arealtal i Landbruksregisteret

Fristen for å oppdatere arealtilstand i kartet før masseoppdateringa av arealtal i Landbruksregisteret rykkjer stadig nærare. 20. august må kommunane ha fullført registreringane.


10.08.2018

Utsett spreiefrist for husdyrgjødsel i RMP

17. august 2018 er ny spreiefrist for miljøtiltaka «Tidleg spreiing av husdyrgjødsel» og «Bruk av tilførselsslangar» i Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal. Fristen er utsett frå 10. til 17. august på grunn av den langvarige tørken i sommar.


09.08.2018

Skogplanting gir verdiskaping og betre klima

I Møre og Romsdal er vi no i gang med å hauste skogreisingsskogen som vart planta for å bygge landet etter krigen. Skogsareala i Møre og Romsdal er høgproduktive, og det vert henta ut mykje tømmer av god kvalitet. På få år har Møre og Romsdal blitt eit skogfylke, skogen skaper arbeidsplassar for entreprenørar, og hogsten gir verdiar til skogeigarane. Skogreisinga har derfor vore ein økonomisk suksess for skognæringa her i fylket.


02.08.2018

Erstatning for avlingssvikt - kontakt kommunen tidleg

Fylkesmannen ventar at det blir mange søknader om erstatning for avlingssvikt i år. Tørkesommaren har gitt små avlingar, og ein del har fått så stor avlingssvikt at det er grunnlag for å søke erstatning.


02.08.2018

Små avlingar i 2018

2018 vil bli huska som eit år med rekordvarme og rekordlite regn. Dessverre er det ikkje gunstig for avlingane våre. 


01.08.2018

Husk ferdselsreglene på vei til stranda

Fleire stader trakkar badegjester og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra strand i sommervarmen. Dette er det ikkje høve til. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldande ferdselsreglar.


06.07.2018

Masseoppdatering av arealtal i Landbruksregisteret

Landbruksdirektoratet vil i haust starte automatisk oppdatering av alle jordbruksareal i Landbruksregisteret for alle kommunar. Landbruksregisteret er kontrollgrunnlag for arealbaserte søknader i jordbruket.


06.07.2018

Nye rutiner for avløysing ved sjukdom

Elektronisk løysing for tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.m. skal takast i bruk frå 15. august 2018, med raskare og enklare behandling.


04.07.2018

RMP2018

Regionalt miljøprogram (RMP) for 2018 blir i grove trekk likt som i 2017. Planperioden for miljøprogrammet 2013-2016 har blitt forlenga med to år i påvente av ein større nasjonal revisjon av programmet og samordning med bygdeutviklingsprogrammet.


29.06.2018

Ny kartløysing for gardskart

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) lanserte 14. juni 2018 ny løysing for gardskart på internett. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel