Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


15.10.2018

Søknad om erstatning for rovviltskade i 2018

No kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på husdyr for beitesesongen 2018. Fristen er 1. november.


05.10.2018

Tid for oppdatering av arealressurskartet (AR5)

Kartverket vil gjennom NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) oppdatere arealressurskartet for mange kommunar i Møre og Romsdal i 2019. Store delar av Møre og Romsdal vart fotografert i 2018, og bileta vert klare til bruk frå 2019. Det ligg føre planar om å oppdatere kartlaget i 16 kommunar.


05.10.2018

Presisering av jordvernet sin betydning og Fylkesmannen si rolle i plansaker

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud sendte 1. oktober 2018 ut brev til alle fylkesmenn med presisering av jordvernet si betydning og korleis Fylkesmannen skal vurdere jordvernet i kommunale plansaker. Brevet er eit ledd i oppfølging av regjeringa si jordvernstrategi, og må sjåast i samanheng med den oppdaterte strategien, som blir lagt fram i høve statsbudsjettet.


21.09.2018

Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2018

Invitasjon - søk om tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2018.


21.09.2018

Invitasjon - søk om tilskot til tiltak i utvald kulturlandskap, Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal

Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga Utvalde kulturlandskap i jordbruket, kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Øvre Sunndal . Søknadsfristen er 20. oktober 2018.


20.09.2018

Inspirasjonsdagar om matglede og helse for eldre

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. I Møre og Romsdal skjer det i Spjelkavik i Ålesund 16. oktober.


17.09.2018

Fylkesnytt nr 2/2018 frå Møre og Romsdal

Det er fleire interessante saker i det andre nummeret av fylkesnytt frå Møre og Romsdal. Les m.a. om prosjektet Drainimp - fakta om omgraving av myr


06.09.2018

Lisensfelling av jerv 2018/2019

Det kan fellast inntil 3 jervar i Møre og Romsdal i haust og vinter. Lisensfellinga startar 10. september.


22.08.2018

Vi inviterer kommunar til fagseminar

Tradisjon tru arrangerer Fylkesmannen også i år samling for kommunane om landbruksforvaltning, i 2018 er datoane 11.-12.september. Dette blir ei viktig samling for kommunane, både for nettverksbygging og fagleg påfyll.


20.08.2018

Invitasjon - søk om tilskot til tiltak i utvald kulturlandskap, Norangsdalen - Hjørundfjorden

Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjenomførast i Norangsdalen - Hjørundfjorden. Søknadsfristen er 15. september 2018.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel