Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


18.05.2020

Utbetaling av regionale miljøtilskot i 2020

I mars 2020 vart det betalt ut ca. 21,5 mill. kroner i regionale miljøtilskot (RMP) til bønder i Møre og Romsdal. Dette gjaldt søknadsomgangen 2019.

15.05.2020

Smittevernrettleiar for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Smittevernrettleiaren gir råd og informasjon om smittevern til norske produsentar av frukt, bær, grønnsaker og potet. Rettleiaren er gyldig fra publiseringsdato 14.05.2020, og vil bli oppdatert ved behov. 

29.04.2020

Viktig informasjon til bønder om Koronasituasjonen

Her finn du lenkjer til relevant informasjon for deg som arbeider i landbruket.

02.04.2020

Til landbruksnæringa

Koronautbrotet gjer at vi er i ein heilt spesiell situasjon, som er utfordrande for heile samfunnet. Vi er opptatt av å bevare liv og helse og vi må ta vare på næringsliv og andre viktige samfunnsfunksjonar. I denne situasjonen blir vi minna om kor viktig matproduksjonen er. Vi vil derfor rette ei takk til alle som står på for å sikre matforsyninga til landet vårt.

30.03.2020

Føreslå kandidatar til kulturlandskapsprisen 2020

Fylkesmannen inviterer alle til å kome med forslag på kandidatar til Kulturlandskapsprisen innan 31. mai 2020. Forslaget skal fremjast via eit elektronisk skjema, som du finn via link i artikkelen eller i høgre margen på denne sida. 

30.01.2020

Tilskot til utsiktsrydding avvikla

Ordninga med tilskot til utsiktsrydding i kulturlandskapet er avslutta frå og med 2020. 

29.01.2020

Gaupejakta startar 1. februar

Det kan fellast inntil to gauper i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal når jakta startar 1. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.

22.01.2020

Den høge aktiviteten i skogen heldt fram i 2019

Den store aktiviteten i skogbruket heldt fram i 2019 også. Hogsten var høg, og det vart bygd mange kilometer ny skogsveg, eit godt grunnlag for framtidig skogsdrift.

17.01.2020

Samling for unge bønder 2020 skaper nettverk

Unge bønder blir inviterte til samling med øyhopping i Ytre Romsdal; Harøya, Finnøya og Gossen 7.-8. februar 2020.

14.01.2020

Eit mangfald av smakar frå Fjord-Norge til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen reiser til verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche i Berlin, i 17.- 26. januar 2020.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel