Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


13.10.2020

Søknad om erstatning for rovviltskade i 2020

No kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2020. Fristen er 1. november.

06.10.2020

Fylkesnytt nr 2/2020 frå Møre og Romsdal

Fylkesnytt 2/2020 med landbruksnyheiter fra Møre og Romsdal er no ute. I denne utgåva kan du mellom anna lese om utdelinga av kulturlandskapsprisen for Møre og Romsdal 2020. 

01.10.2020

Sauebøndene ønsker færre jerv

Fleire sauebesetningar i Møre og Romsdal har hatt 20-30 prosent tap av lam til jerv over fleire år. Jervebestanden er nær dobbelt så stor som bestandsmålet.  

28.09.2020

Tar kloke val i bygging av skogsvei

Dei siste to åra har skogeigarar i Møre og Romsdal fått tilbod om rådgjeving frå profesjonell vegplanleggjar på eit veldig tidleg stadium. Det har gitt gode resultat.

24.09.2020

Tilskot til kompetanseheving for pelsdyroppdrettarar

Pelsdyroppdrettarar kan søkje om tilskot til arbeidsretta kompetanseheving for å få anna inntektsgjevande arbeid enn pelsdyrhald.

18.09.2020

Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2

No kan alle som driv vanleg jordbruksproduksjon søkje om tilskot til drifta – og til støtte for å få inn avløysar når dei har ferie og fritid. Søknadsfrist er 15. oktober.

15.09.2020

Nye reglar for åtejakt og båsfangst av jerv

Det er no tillate med fast montert kunstig lys på jerveåte, og bruk av viltkamera kombinert med fellevarslar kan erstatte fysisk tilsyn av jervebås.

09.09.2020

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2020-2021

Det kan fellast inntil 7 jervar i Møre og Romsdal i lisensfellinga som startar 10. september.

07.09.2020

Framifrå kulturlandskap på Hoem

– Denne prisen gir oss følelsen av å bli verdsett. At det vi gjer er verdifullt, seier gardeigar og vinnar av Kulturlandskapsprisen 2020, Stein Kåre Austigard.

20.08.2020

Utvikling av husdyrproduksjon i Møre og Romsdal

Struktur og samansetning av landbruket er i endring. Det gjeld også fordeling av produksjon mellom fylka. Vi har sett på Møre og Romsdal sin del av husdyrproduksjonen og korleis denne har utvikla seg siste 10-15 åra.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel