Temakart - kommunedata

Vi har laga eit kart med lenker til relevant statistikk over kommunedata frå ulike offentlege etatar.  Det er no heile 13 tema som er knytta direkte inn mot enkeltkommunar.

Kartet er klikkbart, klikk på den kommunen du ønsker data om, og velg aktuelt tema frå menyen som kjem opp. Du finn kartet her, eller ved å klikke på bildelenka til høgre. Tema går fram av tabellen under. 

NB! Bruk nettlesaren Google Chrome

Tema/kilde: Forklaring:
Heimeside Kommunen si heimeside
Fakta SSB Kommunefakta frå SSB
Fylkesstatistikk Fylkesstatistikk 2019 - Møre og Romsdal fylkeskommune
KOSTRA SSB KOSTRA nøkkeltall
IMDi Tal og statistikk over integreringa i kommunen
Helseprofil Folkehelseprofil 2019 - Folkehelseinstituttet
Utsl. klimagass Utslipp av klimagasser i kommuner - Miljødirektoratet
Klimagassregn  Utslipp og opptak fra skog og arealbruk for kommuner
AR5statistikk Arealressursstatistikk for kommuner  - NIBIO
Gårdskart Gårdskart for kommuner - NIBIO
Kilden Arealinformasjon for kommuner - NIBIO
Bufdir Barnevern kommunemonitor
Kartportal Kartportal hjemmeside for kommuner - kommunekart.com