Innmelding Robek - 1551 Eide kommune

Eide kommune er meldt inn i Robek

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bedt om at  Eide kommune vert ført opp i register for betinga kontroll og godkjenning etter kommunelova §60, nr. 1 bokstav d.

Eide kommune vedtok i samband med behandlinga av årsrekneskapen for 2017 å dekke inn rekneskapsmessig meirforbruk i 2018.  

Sidan Eide kommune gjekk med eit nytt underskot i 2018, blir ikkje underskotet frå 2017 dekt inn i tråd med vedtekne plan, og Eide kommune vert difor meldt inn i Robek-registeret.