Bymøte om kommunereformen – 25. juni

Fylkesmannen inviterte ordførere og rådmenn i våre 3 største byer inn til en uformell prat om kommunereformen, onsdag 25. juni.

Onsdag 25. juni hadde fylkesmann Lodve Solholm invitert ordførere og rådmenn i Ålesund, Molde og Kristiansund til en sommerlunch med tema kommunereform.
KS og Fylkeskommunen var også representert på møtet.

Det er byene som har størst arbeidsplassdekning, dermed også størst innpendling og som er regionale motorer i samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal.  Derfor var det viktig for fylkesmannen å spørre byenes politiske og administrative ledelse hvordan de ser for seg å legge opp prosessene med kommunereformen framover.

18. juni gjorde Stortinget vedtak om å gjennomføre en Kommunereform innen våren 2017, og alle kommuner, små som store, er pålagt å gjøre utredninger for alternativer kommunesammenslåinger i denne prosessen. Stortinget legger store penger inn i reformarbeidet til kommunene. Desto flere kommuner som slår seg sammen, og desto større kommunene blir  – desto flere millioner kan hentes ut fra staten!

Fylkesmannen får en sentral rolle i arbeidet med å sette i gang prosessene for kommunesammenslåing, og i løpet av sommeren vil det bli lyst ut ei stilling som prosessveileder i kommunereformarbeidet. Fylkesmannen vil samarbeide nært med blant annet KS og regionrådene i dette arbeidet.  

Bymøtet sammen med fylkesmannen på onsdag ble en god diskusjonsarena. Ålesund kommer til å fremme en egen sak om kommunereformen i løpet av august.
Molde har, sammen med ROR kommunene, kommet langt i prosessen med å ha en felles forståelse i kommunestyrene om framtidige utfordringer (les felles vedtak) og nå skal de i gang med et hovedprosjekt som utreder alternative modeller for sammenslåing og samarbeid. Rapporten her vil komme våren 2015.
Kristiansund kommune var dessverre ikke til stede på møtet.

Fylkesmannen fikk flere gode innspill på hvordan vi kan lede en god prosess framover. Vi må få med ungdommen i dette arbeidet! De er morgendagens voksne, og har gjerne litt andre tilnærminger til de utfordringene som vi står ovenfor.

  
Byene er opptatt av å bygge robuste regioner! Vi må ikke skape flere motkrefter innad i fylket, men heller legge alle gode krefter sammen , slik at vi utvikler sterke og attraktive regioner for næringsliv og arbeidskraft. Det første året (fram til kommunevalget 2015) bør primært brukes til å planlegge gode prosesser i alle kommuner, og til å understøtte dette med faktainformasjon.

Dagens bo- og arbeidsmarked i Møre og Romsdal skal tillegges stor vekt når kommunene vurderer hvilke kommuner de bør slå seg sammen med.

Fylkesmannens «Tenketank» med representanter fra alle tre regionrådene, samt KS og fylkeskommune vil fortsette som ei ressursgruppe for fylkesmannen gjennom hele reformperioden.