Fylkesvis skjønnsramme 2021 - Møre og Romsdal

Fylkesmannen tildeler årleg skjønnsmidlar til kommunane i Møre og Romsdal. For 2021 skal 54 millionar fordelast.

Fylkesmannen har på bakgrunn av retningslinjene for skjønnstildelinga  og innspel frå kommunane fordelt 36 950 000 kroner til statsbudsjettet for 2021. Ved å fordele brorparten av ramma, blir det meir forutsigbart for kommunane kva dei vil få i skjønnsmidlar det kommande året og midlane kan leggast inn i budsjetta. Tildelinga til Fylkesløft/prosjektskjønn blir fordelt snarleg. Den resterande ramma vil bli fordelt i november 2021.

Det vil bli sendt ut brev til alle kommunar som har fått skjønnsmidlar kor vi går litt meir i detalj om grunnlaget for tildelinga.

Sjå vedlagte tabell for den kommunevise tildelinga.