Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


20.01.2014

KOSTRA-rapportering for 2013


24.10.2013

Fylkesvis skjønnsramme 2013 - Møre og Romsdal- siste fordeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2013 fått 107,2 millioner kroner i fylkesvis skjønnsramme til fordeling til budsjettåret. Vi fordelte 61,599 millioner kroner til statsbudsjettet 2013, og har senere fordelt 8,215 millioner kroner til prosjektskjønn. Her følger fordelingen av de resterende 37,386 millioner kroner.

14.10.2013

Statsbudsjettet 2014 - Kommunevise tal

Kommunevise forskjellar i inntektsveksten, til tross for at inntektsveksten samla for kommunane er omtrent like stor som landsgjennomsnittet.

14.10.2013

Statsbudsjettet 2014

Avtroppande regjering føreslår at primærkommunane får 4,3 milliardar kroner meir i frie inntekter samt nye tiltak innanfor barnehage, skule, helse og omsorg.

10.05.2013

Kommuneproposisjonen 2014 og revidert nasjonalbudsjett 2013

Viktige punkter i framlegginga av kommuneproposisjonen for 2014 og revidert nasjonalbudsjett for 2013.

20.03.2013

Førbels rekneskap 2012

Kommunane har rapportert inn førebelse rekneskapstal for 2012.

04.01.2013

Skjønsmidlar til kommunar etter Dagmar

Kommunane i Møre og Romsdal får til saman ca 14,8 millionar kroner i skjønsmidlar i samband med ekstremvêret Dagmar.