Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


13.05.2015

Kommuneproposisjonen 2016

Regjeringa signaliserar økonomiske rammer for neste års kommunebudsjett og kva endringar innbyggarane kan vente i tenestetilbodet frå kommunane.

13.05.2015

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Regjeringa la fram revidert nasjonalbudsjett for 2015 med melding om styrking av kommuneøkonomien med 1,1 milliardar kroner med meir.

05.03.2015

Rapport om gjeld i kommunane frå riksrevisjonen

Riksrevisjonen har gjennomført ei undersøking av gjeldsbøra i kommunane, og riksrevisor Per-Kristian Foss seier at det auka gjeldsnivået gir grunn til uro i mange kommunar.

23.02.2015

Volda kommune utmeldt av Robek

Volda kommune har vunne att økonomisk balanse og treng ikkje utvida statleg kontroll med økonomiske disposisjonar.

11.12.2014

Endringar i rammetilskotet

Regjeringa sitt budsjettforslag og stortingshandsaminga av framlegget har ført til endringar i rammetilskotet til kommunane.

10.10.2014

Statsbusjettet - Vidare saksgang

Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjettet er ute på høyring. Når Kommunal- og forvaltningskomiteen skal gi si innstilling til Stortinget er enno ikkje fastsatt, men informasjon kjem her så snart det er klart.

08.10.2014

Skjønnstildelinga i statsbudsjettet

Fylkesmannen har tildelt 40 millionar kroner til kommunane i Møre og Romsdal.

08.10.2014

Statsbudsjettet 2015

Regjeringa har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2015.

26.05.2014

Rekneskap 2013

Kommunane skal ha ferdighandsama rekneskapa for 2013 innan juli. Frist for å sende rekneskapet til Fylkesmannen er 1. august.

26.01.2014

Volda kommune inn i Robek

Volda kommune er meldt inn i Robek etter at årsbudsjettet for 2014 vart vedtatt i ubalanse.