Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


14.10.2015

KMD har Gjemnes kommune som månadens døme

KMD har valt ut Gjemnes som månadens døme til etterfølging for andre kommunar. 

07.10.2015

Statsbudsjettet - Tiltakspakka til kommunane

Kommunane får ekstra midlar for å stimulere økonomien gjennom ei særskilt tiltakspakke for auka sysselsetting.

07.10.2015

Statsbudsjettet 2016 - Overordna framlegg

Regjeringa sitt forslag for kommunane i statsbudsjettet: over ein halv milliard frie kroner meir til kommunane i Møre og Romsdal.

07.10.2015

Statsbudsjettet 2016

Regjeringa la i dag fram forslag til Statsbudsjettet 2016 - Kommunane i Møre og Romsdal får over ein halv milliard meir i frie inntekter.

05.10.2015

Økonomisjefsamling 1. og 2. oktober

Økonomiplanlegging og -rapportering samt kommuneøkonomi og kommunereform var tema på økonomisjefsamling arrangert av KS, NKK og fylkesmannen.

16.07.2015

Kristiansund kommune i Robek

Fylkesmannen sender i dag brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Kristiansund kommune skal i Robek.

09.07.2015

7 millionar kroner i ekstra skjønnsmidlar

Fylkesmannen har fordelt 7 millionar kroner mellom kommunane Vanylven, Sande, Herøy, Stordal, Haram, Nesset, Midsund, Eide og Gjemnes.

07.07.2015

Invitasjon til innspel om skjønnsmidlar

Fylkesmannen inviterar kommunane til å gi innspel i tildelinga av skjønnsmidlar innan 7. august.

18.06.2015

Fleire kommunar ut av Robek

Ørsta og Gjemnes kommunar har blitt meldt ut av register om vilkårsbunden godkjenning og kontroll (Robek).

22.05.2015

Gjeldsbøra i kommunane

Fylkesmannen har samanstilt tal knytt til renteeksponeringa i kommunane.