Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


07.10.2016

Skjønnstildelinga i statsbudsjettet 2017

Vi viser til brevet vårt frå 18. juni i år om innspel til ordinære skjønnsmidlar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tildelt 30 004 000 kroner i statsbudsjettet for 2017.  

07.10.2016

Statsbudsjettet 2017

Regjeringa har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2017. Mellom anna vil det bli innført ei ny tilskotsordning for mellomstore kommunar som slår seg saman. Det vert også innført eit busetnadskriterium basert på reiseavstandar. Tolv kommunar i Møre og Romsdal vil dessutan bli tildelt eit vedlikehaldstilskot i 2017. Nedanfor følger eit samandrag av hovudpunkta.

15.09.2016

3 nye kommunar inn i ROBEK

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har kontrollert rekneskap for 2015 i alle kommunane med omsyn til inn- og utmelding i register for vilkårsbunden godkjenning og kontroll (Robek), jf kommunelova §60.

18.07.2016

Utviklinga i kommuneøkonomien

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin årlege rapport om utviklinga i kommuneøkonomien viser at kommunane i fylket samla fekk eit solid netto driftsresultat i 2015.

28.06.2016

Tiltakspakke for sysselsetting

Kommunar i Møre og Romsdal får nærare 40 millionar kroner for å auka sysselsettinga i 2016.

13.05.2016

Revidert nasjonalbudsjett 2016 og kommuneproposisjon 2017

På bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2016 og kommuneproposisjonen 2017, gir vi ei kortfatta oversikt over dei viktigaste økonomiske momenta i kommuneopplegget for2016 og 2017, og nytt inntektssystem.

12.05.2016

Nytt inntektssystem for kommunene i 2017

Avtale inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i Stortinget den 21. april. Forslag til nytt inntektssystem i kommuneproposisjonen for 2017; i tråd med avtalen i Stortinget.

27.04.2016

Pressemelding om nytt inntektssystem

KMD har rekna ut førebelse endringar i inntektssystemet på kommunenivå.

17.12.2015

Nytt inntektssystem på høyring

Endringar i kommunane sitt inntektssystem er ute på høyring.

30.10.2015

Statsbudsjettet - Tilleggsproposisjon

Styrka tiltakspakke for kommunane i Møre og Romsdal.