Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


16.10.2017

Fylkesvis skjønnsramme 2017 - siste fordeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2017 fått 90,4 millionar kroner i fylkesvis skjønnsramme til fordeling i budsjettåret. Vi fordelte 30,004 millionar kroner til statsbudsjettet 2017, og har seinare fordelt 4,904 millionar kroner til prosjektskjønn og 7,3 millionar til arbeidet med innovasjon og utvikling i nye kommunar. Her følger fordelinga av dei resterande 48,192 millionar kroner. Fordelinga på kommunenivå ligg vedlagt, med følgande forklaring:

12.10.2017

Skjønnstildelinga i statsbudsjettet 2018

Vi viser til brevet vårt frå 30. mai i år om innspel til ordinære skjønnsmidlar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tildelt 46 532 000 kroner i statsbudsjettet for 2018.

Driftsutgifter per innbyggar i kommunane i Møre og Romsdal

Dei meir folkerike kommunane i fylket, og kommunar som anten har eller har hatt lang fartstid i ROBEK, har til dels betydeleg lågare driftsutgifter per innbyggar enn dei mindre befolka kommunane. Til dømes er det berre 2 av dei 16 kommunane med høgast brutto driftsutgifter som har over 4000 innbyggarar.

04.07.2017

Utviklinga i kommuneøkonomien i 2016

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir kvart år ut ein rapport om utviklinga i kommuneøkonomien. Rapporten er i all hovudsak basert på tall innhenta av Statistisk sentralbyrå, og framstilt i figurar og tabellar. Tilpassingar til den nye skattereforma i 2016 gav ekstraordinære skatteinntekter til kommunane, og bidrog sterkt til at 2016 vart eit godt år for kommuneøkonomien i mange kommunar i Møre og Romsdal.

29.06.2017

Seks kommunar meldt ut av ROBEK

Hareid, Kristiansund, Rauma, Sandøy, Sykkylven og Ørskog, er meldt ut av ROBEK etter at alle kommunane har dekt inn underskota frå tidlegare år i sin heilskap.

15.05.2017

Revidert nasjonalbudsjett 2017 og kommuneproposisjonen 2018

Det er ikkje store endringar i dei økonomiske rammeføresetnadane for kommunesektoren i revidert nasjonalbudsjett 2017.

20.03.2017

Ei kort oversikt over kommuneøkonomien i Møre og Romsdal per mars 2017 basert på den ureviderte rekneskapen til kommunane

Den foreløpige rekneskapen til kommunane er no publisert på Statistisk sentralbyrå (SSB) sine heimesider. Rekneskapen er enno ikkje blitt revidert. I Møre og Romsdal har 35 av 36 kommunar levert inn rekneskapen til SSB. Sjå vedlegget til høgre for figurar for netto driftsresultat, netto lånegjeld, disposisjonsfond, og underskot i den ureviderte rekneskapen.

02.01.2017

KOSTRA-rapportering for 2016

Kommunane, interkommunale selskap og kommunale føretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til SSB innan 15. februar 2017.

19.10.2016

Økonomisjefsamling 17. og 18. oktober

Nytt inntektssystem, gjeldsforvaltning, kommunereform og Kommunerevisjonens time var tema på økonomisjefsamlinga arrangert av KS, NKK og Fylkesmannen.

11.10.2016

Fylkesvis skjønnsramme 2016 - Møre og Romsdal - siste fordeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2016 fått 101 millioner kroner i fylkesvis skjønnsramme til fordeling i budsjettåret. Vi fordelte 37,415 millioner kroner til statsbudsjettet 2016, og har senere fordelt 8,475 millioner kroner til prosjektskjønn og 12,451 millioner til kommunereform. Her følger fordelingen av de resterende 42,659 millioner kroner. Fordelingen på kommunenivå ligger vedlagt, med følgende begrunnelse: