Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


06.07.2018

Utviklinga i kommuneøkonomien 2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga i kommuneøkonomien i fylket. Rapporten inneheld eit utval av indikatorar som viser den økonomiske situasjonen og utviklinga for kommunane, både enkeltvis og samla.

04.07.2018

Midsund kommune inn i Robek

Midsund kommune er meldt inn i Robek fordi underskotet frå 2016 ikkje vart dekt inn innan 31.12.2017.

06.06.2018

Prosjektskjønn 2018 - tildeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i 2018 fått in 57 søknader om prosjektmidlar på til saman 52,87 millionar kroner. I alt var det tildelt midlar for 8,75 millionar kroner fordelt på 16 ulike prosjekt.

16.05.2018

Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneproposisjonen 2019

Fylkesmannen viser til Prop. 88 S (2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15. mai 2018. Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunene for 2018 og 2019.

18.04.2018

Ureviderte tall 2017 for kommunane i Møre og Romsdal

15 kommunar i Møre og Romsdal har eit lågare netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter enn Teknisk beregningsutvalg anbefaler.

30.10.2017

Økonomisjefsamling i Angvika den 23. og 24. oktober 2017

Økonomisjefane i fylket var samla 23. og 24. oktober for fagleg påfyll og gjensidig læringsutbytte. Presentasjonane ligg til høgre under relaterte dokument.

16.10.2017

Fylkesvis skjønnsramme 2017 - siste fordeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2017 fått 90,4 millionar kroner i fylkesvis skjønnsramme til fordeling i budsjettåret. Vi fordelte 30,004 millionar kroner til statsbudsjettet 2017, og har seinare fordelt 4,904 millionar kroner til prosjektskjønn og 7,3 millionar til arbeidet med innovasjon og utvikling i nye kommunar. Her følger fordelinga av dei resterande 48,192 millionar kroner. Fordelinga på kommunenivå ligg vedlagt, med følgande forklaring:

12.10.2017

Skjønnstildelinga i statsbudsjettet 2018

Vi viser til brevet vårt frå 30. mai i år om innspel til ordinære skjønnsmidlar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tildelt 46 532 000 kroner i statsbudsjettet for 2018.

18.09.2017

Driftsutgifter per innbyggar i kommunane i Møre og Romsdal

Dei meir folkerike kommunane i fylket, og kommunar som anten har eller har hatt lang fartstid i ROBEK, har til dels betydeleg lågare driftsutgifter per innbyggar enn dei mindre befolka kommunane. Til dømes er det berre 2 av dei 16 kommunane med høgast brutto driftsutgifter som har over 4000 innbyggarar.

04.07.2017

Utviklinga i kommuneøkonomien 2016

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir kvart år ut ein rapport om utviklinga i kommuneøkonomien. Rapporten er i all hovudsak basert på tall innhenta av Statistisk sentralbyrå, og framstilt i figurar og tabellar. Tilpassingar til den nye skattereforma i 2016 gav ekstraordinære skatteinntekter til kommunane, og bidrog sterkt til at 2016 vart eit godt år for kommuneøkonomien i mange kommunar i Møre og Romsdal.