Prosjektskjønn 2015

 

Prosjektskjønn - Innovasjon i kommunane

Storsamfunnet er tent med ein effektiv og kvalitativ god offentleg sektor. For kommunane vil det vere å skape attraktive, trygge og berekraftige lokalesamfunn der innbyggarane har gode vilkår gjennom alle fasane i livet. Innovasjon og utvikling i kommunane vil alltid vere viktig i eit slikt perspektiv.

Fylkesmannen stimulerar kvart år til innovasjonsarbeid i kommunane. Døme på slikt arbeid er utviklinga av nye modellar eller arbeidsmetodar, pilotprosjekt eller andre prosjekt som går ut på nybrottsarbeid. Vi ønskjer å leggje til rette for at kommunane får gjennomført gode prosjekt og gode arenaer for erfarings- og kunnskapsutveksling.

Satsningsområde

På bakgrunn av kunnskap lokalt om kommunane i Møre og Romsdal og nasjonale mål, satsningar og standardar, har vi kommet fram til at følgjande område er spesielt viktig:

Vi ber aktuelle søkjarar om å setje seg inn dei ulike satsningsområda.

Søknadsfristen for 2015 er 20. mars; Trykk her for å søkje