Forslag til ny kommunelov

Forslag til ny kommunelov ble i dag overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunelovutvalget ble satt ned 21. juni 2013, og utvalget fikk i oppdragå gjennomgå kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottok 10. mars kl. 12 innstillingen til en ny kommunelov, NOU 2016:4.

Utvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret, som i dag ikke er klart forankret i lovverket. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene.

Andre forslag fra kommunelovutvalget:

  • Strengere krav for å kunne innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall)
  • Skjerpe kravene til kjønnsbalanse i kommunale organer
  • Innføre kommunedirektør som ny, kjønnsnøytral tittel, i stedet for administrasjonssjef/rådmann
  • Åpne for direktevalg på ordfører
  • Lovfeste at en ordfører under spesielle forhold skal kunne suspenderes eller fratas vervet som folkevalgt
  • For viktige organer skal kommunelovens betegnelser brukes. Et flertall i utvalget mener at kommuneråd og byråd kan brukes som betegnelse, og at byregjering ikke kan brukes

Utredningen blir nå sendt på høring, med seks måneders høringsfrist.

Les mer om dokumentet her: Ny kommunelov (NOU 2016:4)