Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Fylkesmannen skal òg formidle signal frå departementa til kommunane. 


06.07.2018

Utviklinga i kommuneøkonomien 2017

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga i kommuneøkonomien i fylket. Rapporten inneheld eit utval av indikatorar som viser den økonomiske situasjonen og utviklinga for kommunane, både enkeltvis og samla.


04.07.2018

Midsund kommune inn i Robek

Midsund kommune er meldt inn i Robek fordi underskotet frå 2016 ikkje vart dekt inn innan 31.12.2017.


06.06.2018

Prosjektskjønn 2018 - tildeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i 2018 fått in 57 søknader om prosjektmidlar på til saman 52,87 millionar kroner. I alt var det tildelt midlar for 8,75 millionar kroner fordelt på 16 ulike prosjekt.


16.05.2018

Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneproposisjonen 2019

Fylkesmannen viser til Prop. 88 S (2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15. mai 2018. Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunene for 2018 og 2019.


18.04.2018

Ureviderte tall 2017 for kommunane i Møre og Romsdal

15 kommunar i Møre og Romsdal har eit lågare netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter enn Teknisk beregningsutvalg anbefaler.


14.03.2018

Statsetatsmøte 2018

8. mars 2018, samla Fylkesmannen i Møre og Romsdal leiarar i dei statlege verskemdene i fylket til Statsetatsmøte i Ålesund.


24.01.2018

Kartverket og Fylkesmannen har besøkt nye kommunar i Møre og Romsdal

Kartverket og Fylkesmannen besøkte den 17. og 18. jan. 4 av våre 5 nye kommunar.


18.01.2018

Prosjektskjønn 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer kommunane i fylket til å søke om støtte til innovasjons- og utviklingsarbeid.


08.01.2018

Kommunal- og forvaltningskomiteen besøkte Møre og Romsdal

4. og 5. januar besøkte Kommunal- og forvaltningskomiteen fylket vårt. Besøket omfatta kommunane Kristiansund, Rauma og Molde.


20.12.2017

4 forskrifter om samanslåing av kommunar i Møre og Romsdal er fastsett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette tirsdag 19. desember forskrift om samanslåing for kvar av dei 4 kommunesamanslåingane i Møre og Romsdal.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel