Bruk av tvang mot elevar med utviklingshemming i skuletida

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har samarbeida om ein artikkel som skal bidra til at skuleeigarar, skuleleiinga og tilsette kjenner til regelverket knytt til bruk av tvang mot elevar.

I artikkelen går det mellom anna fram: "Reglene gjelder for personer som har diagnosen psykisk utviklingshemming (Helse. og omsorgstjenesteloven § 9-2). Det er nå avklart at for elever med denne diagnosen som har et vedtak etter kapittel 9, så kan tiltakene også gjennomføres på skolen i skoletiden av personell fra helse- og omsorgstjenesten, forutsatt at vedtakene (vedtak om helse- og omsorgstjenester og vedtak etter kapittel 9) gjelder også der".  

Her finn du artikkelen frå direktorata