Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til drift av eksisterende og etablering av nye, tilrettelagte dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt nytt tilskuddsregelverk for 2019.

 

Målgruppen for ordningen er hjemmeboende personer med demens. Brukerne av dagtilbudet skal ha en demensdiagnose eller det skal planlegges for utredning av demens.