Omsorg 2020

Omsorg 2020 er  regjeringa sin plan for omsorgsfeltet 2015-2020. 

Den omfatter prioriterte område i regjeringsplattforma, med viktige tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstenestane, samstundes som den følger opp Stortingets behandling av Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg.

For å sikre betre kvalitet i tenestene løfter regjeringa fram nye og forsterka tiltak i Omsorg 2020 i Stortingsmelding 26 " Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet". Tiltaka skal bidra til nye løysingar for å sikre at brukarane får større påverknad på eigen kvardag, auka valgfridom og eit tilstrekkeleg mangfald av tilbod med god kvalitet.

Vidare vil regjeringa i meldinga fremje tiltak for å betre den medisinske oppfølginga i sjukeheim og heimetenester, og sikre ein betre og meir systematisk samhandling og koordinering mellom dei ulike deltenestane i kommunane.

Omsorg 2020 dekkjer heile livsløpet og er ei satsing for alle brukarar av omsorgstenesta uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.

 

 

13.05.2015

Opplæringshåndbok brukerstyrt personligassistanse BPA

Helsedirektoratet ønsker med denne håndboken å gi informasjon om hva det innebærer å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.


01.10.2014

Omsorgskonferansen 2014 " Framtida - neste stopp" - presentasjonar

Omsorgskonferansen 2014 blei arrangert 25.-26. september 2014 på Rica Parken hotell i Ålesund.

 

Plansjane i høve konferansen finn du i høgremargen.Det blir lagt ut fleire etter kvart.

 


06.06.2014

Send inn forslag på kandidatar til Omsorgsprisen 2014

Fylkesmannen sin omsorgspris blir tildelt ein kommune eller ei kommunal tenesteeining for eit spesielt arbeid eller tiltak som har ført til betre omsorgstenester for brukarane. Alle kan sende inn forslag til Omsorgsprisen 2014, om du er tilsett, pasient, pårørande, eller på anna vis har kjennskap til gode tiltak i kommunen. Det er viktig at dei gode eksempla frå kommunane i Møre og Romsdal blir lyfta frem.

  

 

 


10.04.2014

Fagdag sjukeheimslegar - presentasjon

I høgremargen finn du presentasjonen av Aart Huurnink, overlege lindrende enhet , Bogane sykehjem, Stavanger


28.03.2014

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Statusrapport fra arbeidsgruppen for pleie og omsorg desember 2013.

Denne rapporten oppsummerer andre års arbeid i arbeidsgruppen for utvikling av kvalitetsindikatorer for pleie- og omsorgstjenesten. Arbeidet er en del av Helsedirektoratets arbeid med utvikling av et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem.


12.03.2014

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2014 - rundskriv IS-1/2014

IS-1 er Helsedirektoratets årlige rundskriv til fylkesmennene, kommunene, regionale helseforetak og fylkeskommunene. Målgruppen er administrativ og politisk ledelse.Rundskrivet videreformidler viktige nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2014.


09.01.2014

Fallforebygging i kommunen - Kunnskap og anbefalinger

Med denne rapporten ønsker Helsedirektoratet å gi kommunene grunnlag for en satsing på aktiv aldring, med fallforebygging som et sentralt og viktig resultatmål. Rapporten inneholder kunnskap, prosjekterfaringer og anbefalinger om fallforebygging hos eldre.


09.01.2014

Menn i helse - nasjonalt prosjekt

Som en oppfølging av Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg (kap 4.4.4) ønsker en å etablere et nasjonal satsning for å bidra til økt rekruttering av menn til helse- og omsorgstjenestene. Satsningen er basert på erfaringer fra Trondheim kommunes prosjekt Menn i helsevesenet, og er ett av flere tiltak under Kompetanseløftet.

 

Søknadsfrist: 05.02.2014


09.01.2014

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og tros- og livssynssamfunn

Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro og sitt livssyn – alene og i fellesskap med andre. For å få til det, er samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og tros- og livssynssamfunn viktig.

​Den 19. desember blei veiledningsheftet «Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn» lansert.

 


11.11.2013

20 år siden ansvarsreformen - hvor står vi i dag?

Nettverk Funksjonshemming og habilitering inviterer til konferanse:

"Over 20 år siden ansvarsreformen, - hvor står vi i dag?"

En konferanse om levekår og tjenester for mennesker med utviklingshemming.

 


Fleire nyhende