Kompetanseløft 2020

Kompetanseløft 2020 er regjeringas plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i dei kommunale helse- og omsorgstenestane. Kompetanseløft 2020 følgjer opp både Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste og regjeringas plan for omsorgsfeltet, Omsorg 2020.

Kompetanseløft 2020 består av seks strategiar:

  1. Sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfagleg personell

  2. Sikre at grunn– og vidareutdanningane har god kvalitet og er tilpassa tenestane sine behov

  3. Heve kompetansen hos dei tilsette med mål om styrka forsking, innovasjon og kunnskapsbasert praksis

  4. Legge til rette for tenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon

  5. Bidra til god praksis, fagleg utvikling, større fagleg breidde og kunnskapsspreiing 

  6. Bidra til betre lediing gjennom målretta satsing på auka leiarkompetanse

 

 

 

21.09.2016

Kompetanse- og innovasjonstilskot 2016

Tilskotet skal stimulere kommunane til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte framtidas utfordringar på helse og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tenester. 

 


17.02.2016

Presentasjonar frå møte om kompetanse og innovasjonstilskotet 4.februar 2016

Presentasjonane finn du i margen på høgre sida.


07.03.2013

Mange arbeidstakarar over 55 år, gjev stort behov for nyrekruttering

Tilgang på tilstrekkeleg personell med rett og nødvendig kompetanse er ei av hovudutfordringane i dagens og framtida sine helse- og omsorgstenester. Dette krev at kommunane kontinuerleg vurderer kompetansebehovet og set i verk tiltak. Systematisk arbeid med leiing, arbeidsmiljø og seniorutfordringar er også sentralt i dette bildet.

 


17.02.2016

Rapportering for 2015 - kompetanse- og innovasjonstilskotet

Kommunar som har fått tilskot gjennom kompetanse- og innovasjonstilskotet i 2015, må rapportere innan 18.mars 2016.


16.03.2015

Kommunalt kompetanse-og innovasjonstilskot(inkl.Kompetanseløftet 2015)

Tilskot til kompetanseheving og innovasjon for å stimulere kommunane til å møte framtidas utfordringar på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tenester. 

 


04.03.2015

Kompetanseløftet 2015- eit treffsikkert reiskap

Det er stor auke i talet på tilsette som gjennomfører utdanning i vårt fylke.

Kompetanseløftet 2015 (K2015) er regjeringa sin kompetanse- og rekrutteringsstrategi for den kommunale helse- og omsorgstenesta.


18.12.2014

Kompetanseløftet 2015- ekstra tilskot hausten 2014

Fylkesmannen fekk noko utvida ramme for Kompetanseløftet 2015, inneverande år. Total ramme for 2014 er på 10,4 mill. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har etter søknad delt ut kr. 2 489 668 til kommunane ved siste tildeling i haust


15.10.2014

Kompetanseløftet 2015-tilskot hausten 2014

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har etter søknad delt ut kr.1.662.750 til kommunane i haust. Kompetanseløftet har som mål å skaffe tilstrekkeleg personell og nødvendig fagkompetanse til dei kommunale omsorgstenestene.

Det er 22 av 36 kommunar som har søkt om ekstra midlar for 2014.


10.06.2014

Tilskot til kompetanseutvikling i omsorgstenestene

Kompetanseløftet 2015- tilskot 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har etter søknad delt ut kr. 5 527 983 til kommunane. Kompetanseløftet har som mål å skaffe tilstrekkeleg personell og nødvendig fagkompetanse til dei kommunale omsorgstenestene.


12.03.2014

Kompetanseløftet 2015-svak auke i andelen årsverk med relevant fagutdanning

Eit nasjonalt delmål i Kompetanseløftet 2015 er å skaffe 12 000 nye årsverk med relevant fagutdanning i perioden 2008-2015.Andelen av årsverka med relevant utdanning har auka med 1,3 prosent i perioden 2007-2012. Møre og Romsdal har 75 prosent årsverk med relevant utdanning og ligg 1,2 prosent over landsgjennomsnittet.


Fleire nyhende