Demensplan 2020

Demensplanen er regjeringas fem års plan for å forbetre tenestetilbodet til personar med demens og deira pårørande.

Målet med Demensplan 2020 er å skape eit samfunn som tek vare på og integrerer personar med demens i fellesskapet.

Strategiane og tiltaka i Demensplan 2020 skal bidra til å sette demensutfordringane på dagsorden og betre tenestetilbodet til personar med demens og deira pårørande.

Demensplan 2020 har seks strategiar som skal bidra til å utvikle gode, fleksible og tilpassa tenester:

1. Selvbestemmelse, involvering og deltaking.

2. Førebygging – det som er bra for hjertet er bra for hjernen. 

3. Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose.

4. Aktivitet, meistring og avlasting

 5.Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassa tenestetilbod.

6.Forsking, kunnskap og kompetanse.

 

 

22.09.2016

Stor auke i dagaktivitetstilbod til personer med demens i Møre og Romsdal

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse har gjennomført fleire kartleggingar av dagaktivitetstilbod til personar med demens i perioden 2011 – 2016 .

 


25.02.2016

LANDSDEKKENDE HELGEKURS 2016

Det er to landsdekkende helgekurs for ungdom/unge voksne 18-30 år, et i Tjøme i Vestfold og Selbu i Trøndelag.


30.03.2015

Statusrapportering demensomsorgas ABC, pårørande- og dagaktivitetssatsinga

Statusrapportering pr 01.04.2015 på ABC-aktivitet, pårørandesatsinga og dagaktivitetssatsinga. Oversikt frå Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse. Se vedlegg.


19.03.2015

Demenskonferansen 2015 - presentasjoner

Demenskonferansen  2015 blei arrangert 11. og 12.mars 2015 på  Quality Waterfront hotell, Ålesund.

Alle plansjane i høve konferansen finn du i høgremargen.


09.05.2014

Demens midt i livet. Møteplass for mestring

Nasjonalforeningen for folkehelsen i samarbeid med Nasjonalt senter for aldring og helse (finansiert av Helsedirektoratet) arrangerer «Møteplass for  mestring» for yngre personer med demens, 16. -19. juni på Hustadvika Gjestegård, 6444 Farstad.


30.04.2014

Statusrapportering Demensens ABC, dagaktivitetstilbod og pårørandesatsinga

Statusrapportering pr 01.04.14 på ABC-aktivitet, pårørandesatsinga og dagaktivitetssatsinga. Oversikt frå Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse. Sjå vedlegg.


16.02.2014

Demenskonferansen 2014 - presentasjonar

Demenskonferansen blei arrangert 4. og 5. februar  2014 på Quality hotel Alexandra i Molde.

 


10.02.2014

NY TILSKUDDSORDNING – midler til kurs om aldring og demens for pårørende til eldre med utviklingshemning

Søk midler til kurs om aldring og demens for pårørende til eldre med utviklingshemning

Gjennom tilskuddsordningen Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen i Demensplan 2015 kan det søkes midler til etablering av kurs.


30.01.2014

Rapport status måloppnåing Demensplan 2015 i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har utarbeidd ein rapport om status for måloppnåing for Demensplan 2015 i kommunane i Møre og Romsdal. 

 

21.10.2013

Statusrapportering Demensens ABC, dagaktivitetstilbod og pårørandesatsinga

Statusrapportering pr 01.10.13 på ABC-aktivitet, pårørandesatsinga og dagaktivitetssatsinga. Oversikt frå Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse. Sjå vedlegg.


Fleire nyhende