Smittesporing og personvern

– Dei som er smitta skal kunne stole på at det er trygt å oppsøke helsetenesta og at opplysningar som kan avsløre identiteten deira ikkje kommer fram, seier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen. Foto: Pixabay
– Dei som er smitta skal kunne stole på at det er trygt å oppsøke helsetenesta og at opplysningar som kan avsløre identiteten deira ikkje kommer fram, seier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen. Foto: Pixabay

Kva informasjon har du eigentleg rett på dersom det har skjedd ei utbrott med covid-19 og du kan ha vore i nærleiken av nokon som får påvist smitte?

Dei siste vekene har vi fått større lokale utbrot av covid-19 i Møre og Romsdal. Fleire er satt i karantene. Dei har fått beskjed om at dei har vore i nærleiken av ein smitta person, men som regel ikkje fått vite så mykje meir enn kor og når. 

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen forklarar at det i hovudsak er helsepersonellova og smittevernlova som regulerer kva for informasjon om ein smitta person som kan delast.

Utsett for smitte?

– Sidan covid-19 er sett som ein allmennfagleg smittsam sjukdom, gjeld også spesielle reglar i smittevernlova. Dersom det er mistanke om at du kan ha vært utsett for smitte («nærkontakt») får du som regel informasjon om sjukdommen og smittevernvegleiing. Men, du har ikkje krav på å vite meir om smittesituasjonen enn kva som er strengt nødvendig for å kunne ta stilling til om du må sjåast som ein mogleg nærkontakt. Om du sjåast som ein nærkontakt, må du gå i karantene og helst testast.

Fylkeslegen fortel at kommunen startar smittesporing straks eit smittetilfelle oppdagast. Då vil kommunen kontakte dei som står i fare for å kunne være smitta. Nokon gonger vil kommunen vurdere om detaljar om risikosituasjonar skal gis ut, for å kunne nå fram til alle som kan ha blitt smitta.

Dei smitta sin rett til personvern

Det er viktig at helsepersonell/verksamheitar og andre som får kjennskap til informasjon varetar den smitta sin rett til personvern.

– Dei som er smitta skal kunne stole på at det er trygt å oppsøke helsetenesta og at opplysningar som kan avsløre identiteten deira ikkje kommer fram, seier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.